WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 30
Choose the one or phrase that best completes each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:06:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How ________ information did you ask for?
  A - 
some
  B - 
a lot
  C - 
much
  D - 
many
2-
We were watching TV when the light ________ out.
  A - 
went
  B - 
has gone
  C - 
had gone
  D - 
were going
3-
I will see him when he________ here tomorrow.
  A - 
comes
  B - 
will come
  C - 
has come
  D - 
had come
4-
The boys broke a window when they ________ football.
  A - 
played
  B - 
were playing
  C - 
half played
  D - 
are playing
5-
It was the most exciting film I________.
  A - 
never saw
  B - 
ever saw
  C - 
had ever seen
  D - 
have ever seen
6-
He said that he ________ his work since 7 o’clock.
  A - 
did
  B - 
has done
  C - 
had done
  D - 
would do
7-
Like other workers, Yamanda ____________his work at 7:00 every day.
  A - 
begins
  B - 
began
  C - 
beginning
  D - 
to begin
8-
I was talking about Jim when suddenly he____________in.
  A - 
comes
  B - 
coming
  C - 
to come
  D - 
came
9-
Tom and I ____________close friends since we were at Class 6.
  A - 
has been
  B - 
was
  C - 
have been
  D - 
were
10-
Don’t make noise! My mother ____________with her friends.
  A - 
talking
  B - 
was talking
  C - 
talks
  D - 
is talking
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
General Grammar - Test 75
English 10 - Test 123
English Practice - Lesson 122
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
English 10 - Test 295
English 10 - Test 105
English 10 - Test 291
Grammar For Grade 10 - Test 19 - Conjunction
General Grammar - Test 10
English 10 - Test 114
English Practice - Lesson 06
English Practice - Lesson 21
Grammar For Grade 10 - Test 38 - Phrases and Clauses
English Practice - Lesson 83
English 10 - Test 383
Grammar For Grade 10 - Test 46 - Preposition
Grammar For Grade 10 - Test 61 - Pronouns
English 10 - Test 17
Grammar For Grade 10 - Test 67 - Pronouns
English 10 - Test 265
General Grammar - Test 44
English Practice - Lesson 65
English 10 - Test 79
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters