Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
110 bài trong 11 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Định nghĩa nào đúng nhất về đơn vị khối lượng nguyên tử :
A. 1 u là khối lượng của 6,02. 1023 nguyên tử cacbon.
B. 1 u có gía trị bằng gam.
C. 1 u có giá trị bằng khối lượng nguyên tử cacbon.
D. 1 u có giá trị bằng khối lượng nguyên tử cacbon đồng vị 12.

Demo

Đốt cháy chất X bằng O2 vừa đủ ta thu được hỗn hợp khí duy nhất là CO2 và SO2 có tỉ khối so với hiđro bằng 28,667 và tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. Xác định công thức phân tử của X.
a. CS2
b. CS
c. C2S
d. CS3

Demo

Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất chất khí, chất xúc tác và diện tích bề mặt chất rắn có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng hóa học. Tùy theo phản ứng hóa học cụ thể mà vận dụng một, một số hay tất cả các yếu tố trên để tăng hay giảm tốc độ phản ứng. Trong trường hợp thức ăn sẽ nhanh chín hơn nếu được nấu trong nồi áp suất, yếu tố nào trong số các yếu tố trên ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
a. Nhiệt độ
b. Áp suất c

Demo

Nguyên tử khối của neon là 20,179. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử neon theo kg.
a. mNe = 33,498.10-27 kg
b. mNe = 34,498.10-27 kg
c. mNe = 33,498.10-26 kg
d. mNe = 33,398.10-27 kg

Demo

Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhất. Nạp oxi đã được ozon hóa vào bình thứ hai. Nhiệt độ và áp suất ở hai bình như nhau. Đặt hai bình trên hai đĩa cân thấy khối lượng của hai bình khác nhau 0,21 gam. Số gam ozon có trong bình oxi đã được ozon hóa là:
A. 0,63
B. 0,65
C. 0,67
D. 0,69

Demo

Trong các phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?
A. Nhận thêm 1 electron
B. Nhận thêm 2 electron
C. Nhường đi 1 electron
D. Nhường đi 7 electron

Demo

Clorua vôi là muối của kim loại canxi với 2 loại gốc axit là clorua Cl- và hipoclorit ClO-. Vậy clorua vôi gọi là muối gì? A. Muối trung hoà
B. Muối kép
C. Muối của 2 axit
D. Muối hỗn tạp

Demo

Điện phân nóng chảy một muối clorua kim loại hóa trị I thu được ở catot 6,24 gam kim loại và ở anot 1,792 lit khí (đktc). Xác định công thức phân tử muối.
a. NaCl
b. KCl
c. CuCl2
d. HCl

Demo

Phản ứng oxi hoá - khử xảy ra theo chiều tạo chất nào sau đây?
A. Chất kết tủa
B. Chất ít điện li
C. Chất oxi hoá mới và chất khử mới
D. Chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn

Demo

Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất ion nhất?
A. LiCl
B. NaCl
C. CsCl
D. RbCl

      2    3    4    5   ...  11    Right  
Xem Nhiều nhất
Liên Kết Hóa Học - Đề 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 04
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 01
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 03
Obitan Nguyên tử - Bài 02
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 05
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Lớp và phân lớp Electron - Bài 04
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 16
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 12
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 13
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 01
Đề Xuất
Phản ứng oxi hóa - khử - Đề 04
Halogen - Đề 03
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 03
Halogen - Đề 08
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 20
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 09
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 07
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 19
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 04
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 15
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 18
Liên Kết Hóa Học - Đề 02
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 04
Thành phần nguyên tử - Bài 01
Lớp và phân lớp Electron - Bài 03
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 04
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters