Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
276 bài trong 28 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Một nhóm gồm 5 tế bào nguyên phân liên tiếp nhiều lần với số lần bằng nhau tạo ra 160 tế bào con. Số lần nguyên phân của nhóm tế bào là A. 3 lần B. 4 lần C. 5 lần D. 6 lần... Trong giảm phân I, các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp với nhau ở A. kì sau B. kì đầu C. kì giữa D. kì cuối.... Xem một bức ảnh chụp tế bào người đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 23 NST, mỗi NST có 2 crômatit. Tế bào ấy có thể đang ở kì nào trong các kì sau đây? A. Kì đầu của nguyên ph&#

Demo

Một cơ quan tử của tế bào sinh vật nhân chuẩn có hình cầu hoặc hình bầu dục với đường kính từ 0,1 m đến 1,5 m và có màng đơn. Nó tham gia vào nhiều quá trình trao đổi chất như chuyển hoá lipit, phân giải . Cơ quan tử này là A. ti thể B. perôxixôm C. mạng lưới nội chất D. lizôxôm.... Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới tính động của màng tế bào? A. Số liên kết đôi trong phân tử lipit B. Nhiệt độ C. Chuyển động lộn ngược của lipit D. Cholesterol.....

Demo

Trước khi trở thành ếch con, nòng nọc phải "cắt" chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là A. lưới nội chất B. ti thể C. ribôxôm D. lizôxôm... Các tiểu đơn vị của ribôxôm được sản xuất tại A. ti thể B. lưới nội chất trơn C. lưới nội chất hạt D. nhân con... Sự kiện nào dưới đây không xảy ra trong các kì nguyên phân ? A. Tạo thoi phân bào.....

Demo

Trong chu kì tế bào, ADN và NST nhân đôi ở A. pha G1 B. pha G2 C. pha S D. giai đoạn nguyên phân..... Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì A. chiếm tỉ lệ rất ít B. thiếu nó tế bào vẫn phát triển bình thường C. số lượng nuclêôtit ít D. có khà năng nhân đôi độc lập so với ADN - NST.... Từ một tế bào ban đầu, qua n lần phân chia liên tiếp tạo ra được A. 2n tế bào con....

Demo

Chất nhận đầu tiên của chu trình Krebs là A. axit ôxalôaxêtic B. axit xitric C. axit sucxinic D. axit malic.... Một phân tử Axetyl - CoA đi vào chu trình Krebs giải phóng ra A. một phân tử CO2 B. hai phân tử CO2 C. ba phân tử CO2 D. sáu phân tử CO2... Một phân tử NADH đi vào chuỗi truyền điện tử tổng hợp được: A. 2 ATP B. 4 ATP C. 3 ATP....

Demo

Một phân tử glucôzơ bị ôxi hóa hoàn toàn nhờ đường phân và chu trình Krebs nhưng hai quá trình này chỉ tạo được rất ít ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận ở glucôzơ nằm ở A. trong FAD và NAD+ B. trong O2 C. dạng nhiệt D. trong NADH và FADH2... Điện tử được tách ra từ glucôzơ trong hô hấp nội bào cuối cùng có mặt trong A. ATP B. nhiệt C. glucôzơ D. nước.....

Demo

Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân bất thường giữa các crômatit trong cặp tương đồng ở kì đầu I phân bào giảm nhiễm dẫn đến xuất hiện đột biến A. mất đoạn nhiễm sắc thể. B. thêm đoạn nhiễm sắc thể. C. đảo đoạn nhiễm sắc thể. D. lăp đoạn nhiễm sắc thể.... Xét 1 tế bào sinh dục đực của 1 loài động bật có kiểu gen là AaBbDd. Tế bào đó tạo ra bao nhiêu loại tinh trùng? A. 1 loại. B. 2 loại. C. 4 loại. D. 8 loại.....

Demo

Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình đường phân ? A. axit piruvic B. NADH C. glucôzơ D. axêtyl - CoA .... Bộ nhiễm sắc thể có dạng ( 2n +2 +2) gọi là A. thể ba nhiễm B. thể bốn nhiễm C. thể ba nhiễm kép D. thể bốn nhiễm kép..... Giai đoạn đường phân xảy ra ở A. màng ngoài ti thể B. màng trong ti thể....

Demo

Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp của hai giao tử (n -1) sẽ phát triển thành A. thể một nhiễm họăc thể ba nhiễm. B. thể một nhiễm kép hoặc thể ba nhiễm. C. thể khuyết nhiễm hoặc thể ba nhiễm. D. thể một nhiễm kép hoặc thể khuyết nhiễm.... Nếu cho con chuột thở với không khí chứa một đồng vị phóng xạ của ôxi. Nguyên tử ôxi đánh dấu sẽ được tìm thấy trong sản phẩm nào sau đây ? A. Glucôzơ B. Nước C. CO2 D. Không phải các chất trên.....

Demo

Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ trội so với alen a qui định quả vàng. Trong phép lai AA x aa, thể dị bội có kiểu hình màu vàng ở đời con có thể là A. thể khuyết nhiễm. B. thể một nhiễm. C. thể ba nhiễm. D. thể bốn nhiễm .... Chất trung gian quan trọng trong sự hô hấp tế bào là A. ATP B. nước C. NADPH D. axêtyl - CoA..... Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên gần nhau hơn thuộc đột biến A. lặp đoạn, đảo đoạn, mất đoạn.....

      2    3    4    5   ...  28    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 25
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 22
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 11
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 15
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 11
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 120
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 11
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 11
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 47
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 45
Quá Trình Phân Giải Và Tổng Hợp Chất Ở Vi Sinh Vật - 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 105
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 84
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 14
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 61
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 40
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 12
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 57
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 08
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters