Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10 >> Toán >>  ||   Đại số     Hình học  
189 bài trong 19 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, cho A(4; 3), B(2; 7), C(-3; -8). Tìm điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
a. D(-1; 12)
b. D(-1; -12)
c. D(1; 12)
d. D(1; -12)

Demo

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, cho ΔABC biết A(1; 0), B(-3; -5), C(0; 3). Xác định tọa độ điểm E sao cho
a. E(7; 16)
b. E(-7; 0)
c. E(-7; -16)
d. E(16; -7)

Demo

Tìm mốt (số yếu vị) của mẫu số liệu: 3, 5, 0, 5, 2, 7, 3, 3, 5, 7.
a. 3
b. 5
c. 3 và 5
d. 4

Demo

Trong một mẫu số liệu, giá trị xuất hiện nhiều nhất gọi là:
a. Độ lệch chuẩn.
b. Số trung vị.
c. Mốt (số yếu vị).
d. Số trung bình cộng.

Demo

Tính phương sai của mẫu số liệu {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.
a. 7,66
b. 6
c. 6,67
d. 6,7

Demo

Số trung vị của mẫu số liệu: 10, 10, 11, 6, 7, 9, 12, 16, 14 là:
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10

Demo

Xét các mệnh đề sau:
I. Mốt là số liệu lớn nhất của mẫu số liệu.
II. Số trung vị cho biết vị trí của các số liệu đối với trung tâm của mẫu số liệu.
III. Nếu phương sai và độ lệch chuẩn nhỏ thì các số liệu quy tụ gần số trung vị.
IV. Nếu phương sai và độ lệch chuẩn lớn thì các số liệu phân tán quá nhiều đối với số trung bình cộng.
Nhận xét nào sai?
a. Chỉ I
b. I và III
c. II và III
d. I và IV

Demo

Xét các câu sau:
I. Mốt (số yếu vị) là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
II. Mỗi số liệu có một mốt duy nhất.
III. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần suất.
IV. Mốt rất có lợi trong sự hướng dẫn thực dụng.
Câu nào đúng?
a. I và II.
b. I và III.
c. I, III và IV.
d. I, II và III.

Demo

Thống ke là khoa học về các phương pháp thu nhập, tổ chức, trình bày, nghiên cứu, phân tích, suy luận, giải thích và xử lí các số liệu của các sự kiện kinh tế, thương mại, kỹ thuật, giáo dục, dân số ..... dưới hình thức tập hợp cùng tính.

Demo

Cho A là tập hợp các tứ giác lồi, B là tập hợp các hình thang, C là tập hợp các hình bình hành, D là tập hợp các hình chữ nhật, E là tập hợp các hình thoi và D là tập hợp các hình vuông. Ta có:
I. E ⊂ D ⊂ C ⊂ B ⊂ A.
II. F ⊂ E ⊂ D ⊂ B ⊂ A.
III. F ⊂ D ⊂ C ⊂ B ⊂ A.
Câu nào sai?
a. Chỉ I và II.
b. Chỉ I và III.
c. Chỉ II và III.
d. Cả I, II và III.

      2    3    4    5   ...  19    Right  
Xem Nhiều nhất
Lượng giác - Bài 01
Lượng giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Elip
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 01
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 02
Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 30
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 29
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 09
Thống Kê - Bài 02
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 10
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 15
Thống Kê - Bài 01
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 27
Phương trình tổng quát của đường thẳng
Công thức lượng giác - Đề 02
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 05
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 10
Công thức lượng giác - Đề 01
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường tròn - Bài 02
Thống Kê - Bài 02
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Hypebol
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 15
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 25
Thống Kê - Bài 05
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 11
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 05
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 08
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 27
Lượng giác - Bài 08
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 06
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters