WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 309
Fill in each numbered blank with one suitable or phrase.

Nowadays lots of people drive to large supermarket to (1)___ their shopping. These supermarkets have car-parks, so you can buy several (2)___ of shopping. You can fill your trolley, and (3)___ put it to your car. Some people prefer to go to local shops. These small shops are usually (4)___ than supermarkets. Some towns have an open air market in the center, (5)___ you can buy fruit and vegetables, but you have to carry your shopping home.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:33:15 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
make
  B - 
take
  C - 
have
  D - 
do
2-
(2)
  A - 
shops
  B - 
bags
  C - 
pockets
  D - 
customers
3-
(3)
  A - 
then
  B - 
first
  C - 
second
  D - 
after
4-
(4)
  A - 
cheaper
  B - 
cheap
  C - 
expensive
  D - 
most expensive
5-
(5)
  A - 
which
  B - 
who
  C - 
where
  D - 
whom
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
General Grammar - Test 75
English Practice - Lesson 122
English 10 - Test 123
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
General Grammar - Test 19
General Grammar - Test 51
Grammar For Grade 10 - Test 16 - Articles
English Practice - Lesson 47
English 10 - Test 323
English 10 - Test 204
English 10 - Test 223
Grammar For Grade 10 - Test 07 - Articles
English Practice - Lesson 33
General Grammar - Test 05
English Practice - Lesson 75
English 10 - Test 114
Grammar For Grade 10 - Test 02 - Adjectives and Adverbs
English 10 - Test 254
English Practice - Lesson 12
English 10 - Test 324
English 10 - Test 296
English 10 - Test 120
English 10 - Test 220
English 10 - Test 123
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters