WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 341
Choose one best option to fill in each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:08:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
There’s a love story in it, and it’s very funny. I suppose you’d call it a ____________.
  A - 
horror film
  B - 
detective film
  C - 
romantic comedy
  D - 
thriller
2-
Steven Spielberg is one of the famous __________.He has made lots of films including Jaw, Jurassic Park, Schindler’s List, etc.
  A - 
stars
  B - 
directors
  C - 
actors
  D - 
script writers
3-
The film contains of explicit __________of violence.
  A - 
scenes
  B - 
scents
  C - 
sceneries
  D - 
screens
4-
The main ___________is played by Nicole Kidman.
  A - 
actress
  B - 
character
  C - 
director
  D - 
film maker
5-
Silence of The Lambs is a/an ___________film. It makes the audience scared.
  A - 
disaster
  B - 
science fiction
  C - 
action
  D - 
horror
6-
The film is ___________the 1940s, during the Second World War.
  A - 
made for
  B - 
based on
  C - 
set in
  D - 
occurred in
7-
The movie Schindler’s List was ___________on the novel Schindler’s Ark written by the Australian writer Thomas Keneally.
  A - 
based
  B - 
depended
  C - 
played
  D - 
performed
8-
Charlie Chaplin is considered as the greatest comic actor of the ___________.
  A - 
musical cinema
  B - 
commercial film
  C - 
romantic comedy
  D - 
silent cinema
9-
When did the cinema come into ____________?
  A - 
exist
  B - 
existing
  C - 
existence
  D - 
existences
10-
England is an ____________country.
  A - 
industrialize
  B - 
industry
  C - 
industrial
  D - 
industrialization
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
General Grammar - Test 75
English 10 - Test 123
English Practice - Lesson 122
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
English 10 - Test 289
English 10 - Test 186
English 10 - Test 174
English 10 - Test 318
English Practice - Lesson 36
English 10 - Test 323
English 10 - Test 248
English 10 - Test 136
English 10 - Test 108
English 10 - Test 92
English 10 - Test 343
General Grammar - Test 05
English Practice - Lesson 83
English 10 - Test 250
Grammar For Grade 10 - Test 48 - Preposition
English Practice - Lesson 75
English 10 - Test 159
English Practice - Lesson 88
English 10 - Test 255
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters