Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 357
Choose the best option (A, B, C, or D) to complete the following sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:01:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
___________ is the variety of different types of plant and animal life in a particular region.
  A - 
Interaction
  B - 
Herbicide
  C - 
Environment
  D - 
Bio-diversity
2-
There is a large ___________ of animals that live in Nairobi National Park.
  A - 
vary
  B - 
various
  C - 
varied
  D - 
variety
3-
Seventy-five percent of the earth's _________ are covered by sea and oceans.
  A - 
resurface
  B - 
flat
  C - 
surface
  D - 
face
4-
Climbing without a safety rope is forbidden. You ________________________________________________
  A - 
aren't allowed to climb without a safety rope.
  B - 
don't .permit to climb without a safety rope.
  C - 
aren't forbidden climbing without a safety rope.
  D - 
had better climb without a safety rope.
5-
I know ______ how she felt.
  A - 
exact
  B - 
exactly
  C - 
exactness
  D - 
exacting
6-
I felt quite _______ with my day’s work.
  A - 
satisfy
  B - 
satisfactory
  C - 
satisfied
  D - 
satisfaction
7-
I was late for school this morning because my alarm did not ____.
  A - 
go away
  B - 
go up
  C - 
go on
  D - 
go off
8-
I have not met him since he ______ school.
  A - 
left
  B - 
was leaving
  C - 
had left
  D - 
has left
9-
My house isn’t very far _____ school, so I usually go to school _____ bike.
  A - 
from- on
  B - 
away - in
  C - 
of - by
  D - 
from - by
10-
_____ films should be made for school.
  A - 
Educational
  B - 
Educating
  C - 
Educated
  D - 
Education
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 388
English 10 - Test 164
English 10 - Test 373
English 10 - Test 24
English 10 - Test 168
English 10 - Test 324
English 10 - Test 391
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 285
English 10 - Test 167
English 10 - Test 142
English 10 - Test 123
English 10 - Test 294
English 10 - Test 316
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
Đề Xuất
General Grammar - Test 63
Grammar For Grade 10 - Test 25 - Conjunction
English Practice - Lesson 44
Grammar For Grade 10 - Test 35 - Phrases and Clauses
English Practice - Lesson 62
English 10 - Test 15
English 10 - Test 212
English 10 - Test 86
English 10 - Test 170
English 10 - Test 162
English 10 - Test 136
English 10 - Test 14
English 10 - Test 126
English Practice - Lesson 13
English 10 - Test 178
General Grammar - Test 70
English 10 - Test 280
English 10 - Test 302
General Grammar - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters