WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 382
Choose the one word or phrase - A,B, C or D - that best completes the sentence:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:25:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He came in tired and hungry and badly __________ need of a bath.
  A - 
for
  B - 
to
  C - 
on
  D - 
in
2-
I don't like quizzes because my general __________ is so poor.
  A - 
appearance
  B - 
memory
  C - 
knowledge
  D - 
thinking
3-
The house had been __________ three apartments.
  A - 
turned in
  B - 
put in
  C - 
pulled down
  D - 
turned into
4-
Most of the roads in the city have been __________ recently.
  A - 
replaced
  B - 
resurfaced
  C - 
removed
  D - 
returned
5-
Is all this technology making our __________ simpler?
  A - 
life
  B - 
life’s
  C - 
livings
  D - 
lives
6-
My mother and I are really looking forward __________ you again.
  A - 
to see
  B - 
seeing
  C - 
to seeing
  D - 
if we can see
7-
I'll look after the children while you __________ dinner.
  A - 
make
  B - 
are making
  C - 
will be making
  D - 
made
8-
A: It's really raining.
B: Yes. If the weather __________ we'll have to camp somewhere else.'
  A - 
would get worse
  B - 
might get worse
  C - 
get worse
  D - 
should get worse
9-
I'm going away for a few days. __________ back I’ll phone you.
  A - 
When I get
  B - 
While I'm getting
  C - 
If I get
  D - 
Since I get
10-
__________ soon, I'm not going to wait.
  A - 
When they don't come
  B - 
If they don't come
  C - 
If they won't come
  D - 
When they'll come
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 388
English 10 - Test 373
English 10 - Test 24
English 10 - Test 324
English 10 - Test 391
English 10 - Test 285
English 10 - Test 164
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 167
English 10 - Test 142
English 10 - Test 294
English 10 - Test 123
English 10 - Test 367
English 10 - Test 316
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
Đề Xuất
Grammar For Grade 10 - Test 37 - Phrases and Clauses
Grammar For Grade 10 - Test 77 - Relative Clauses
Grammar For Grade 10 - Test 53 - Preposition
English 10 - Test 125
English 10 - Test 161
General Grammar - Test 02
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 112
English 10 - Test 103
English 10 - Test 294
General Grammar - Test 48
English Practice - Lesson 03
English 10 - Test 270
Grammar For Grade 10 - Test 17 - Articles
English 10 - Test 35
General Grammar - Test 36
English 10 - Test 321
English 10 - Test 329
English 10 - Test 332
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters