WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English Practice - Lesson 83
Choose the one word or phrase that best completes the sentence and fill in the appropriate answer above.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:12:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mr. Walker's new ________ fitted so badly across the shoulders that he took it back to the shop to complain.
  A - 
skirt
  B - 
shirt
  C - 
sheet
  D - 
strap
2-
I'll go on holiday ________ I can.
  A - 
as soon as
  B - 
as
  C - 
until
  D - 
how
3-
Would you like ________ that for you?
  A - 
me doing
  B - 
me to do
  C - 
me do
  D - 
that I do
4-
They ________ our new transistor radio before.
  A - 
never see
  B - 
are never going to see
  C - 
have never seen
  D - 
didn't see
5-
She said she ________ to me, but she didn't.
  A - 
would have written
  B - 
will have written
  C - 
would write
  D - 
will write
6-
If it ________ so late we could have coffee.
  A - 
wasn't
  B - 
isn't
  C - 
weren't
  D - 
not be
7-
Frankly, I'd rather you ________ anything about it for the time being.
  A - 
do
  B - 
didn't do
  C - 
don't
  D - 
didn't
8-
I wish that the weather ________ not so warm.
  A - 
was
  B - 
be
  C - 
were
  D - 
is
9-
I walked away as calmly as I could ________ they thought I was the thief.
  A - 
or else
  B - 
to avoid
  C - 
owing to
  D - 
in case
10-
Although he has ________, his poor writing often clouds his thoughts.
  A - 
a good penmanship
  B - 
excellent ideas
  C - 
good grammar
  D - 
good instructors
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
General Grammar - Test 75
English Practice - Lesson 122
English 10 - Test 123
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
English 10 - Test 308
English 10 - Test 371
English 10 - Test 10
Grammar For Grade 10 - Test 92 - Verbs
English 10 - Test 153
Grammar For Grade 10 - Test 01 - Adjectives and Adverbs
English Practice - Lesson 86
English Practice - Lesson 59
English 10 - Test 324
English Practice - Lesson 34
General Grammar - Test 51
English 10 - Test 281
English 10 - Test 375
Grammar For Grade 10 - Test 97 - Verbs
English 10 - Test 236
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 95
English Practice - Lesson 10
General Grammar - Test 29
English 10 - Test 7
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters