Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Test 06
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:58:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: Is that ruler yours or............? B: It's ..........., not mine.
  A - 
mine / your
  B - 
mine / yours
  C - 
my / your
  D - 
yours / mine
2-
Who is that? It's ............ sister. ............... name is Anne.
  A - 
Mary's / Her
  B - 
Mary / Her
  C - 
Mary / Hers
  D - 
Mary's / She
3-
This is John. He is a friend of ............ His wife is also .............. friend.
  A - 
my / mine
  B - 
me / mine
  C - 
mine / my
  D - 
yours / my
4-
Tom and Paul are ........... good friends. ............ are very kind to us.
  A - 
our / they
  B - 
our / them
  C - 
our / their
  D - 
ours / they
5-
The teacher is speaking. We must ............. to her.
  A - 
hear
  B - 
listen
  C - 
work
  D - 
talk
6-
Nam is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is ................
  A - 
short
  B - 
thin
  C - 
tall
  D - 
fat
7-
That book is not mine. It is .............., I think.
  A - 
her
  B - 
she
  C - 
hers
  D - 
your
8-
Who is that? - It is ...............
  A - 
book
  B - 
Mr. Pike
  C - 
ruler
  D - 
me
9-
What is the weather like today? It's ............ today.
  A - 
blue
  B - 
fine
  C - 
sad
  D - 
well
10-
How are you? I am ........., thanks.
  A - 
eleven
  B - 
big
  C - 
well
  D - 
sad
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Test 158
Basic English Test 157
Basic English Test 161
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Test 159
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 56
Elementary Vocabulary Test 10
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Elementary Vocabulary Test 09
Đề Xuất
Basic English Test 61
Basic English Test 68
Basic English Test 54
Preposition - Lesson 10
Basic English Test 141
Basic English Test 45
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 97
Basic English Test 114
Basic English Test 146
Basic English Business - Test 07
Basic English Test 27
Basic English Test 91
Basic English Test 162
Basic English Test 124
Basic English Business - Test 10
Elementary Grammar and Structure Test 13
Preposition - Lesson 19
Basic English Test 57
Basic English Test 36
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters