WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Grammar For Grade 10 - Test 18 - Articles
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:43:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The Soviet Union was______ first country to send a man into ______ space.
  A - 
the/ the
  B - 
no article/ no article
  C - 
no article/ the
  D - 
the/ no article
2-
Did you watch "Titanic" on ______ television or at______ cinema?
  A - 
the/ the
  B - 
no article/ no article
  C - 
no article/ the
  D - 
the/ no article
3-
After______ lunch, we went for a walk by ______ sea.
  A - 
the/ the
  B - 
no article/ no article
  C - 
no article/ the
  D - 
the/ no article
4-
Peru is______ country in south America______ capital is Lima
  A - 
a/ a
  B - 
a/ the
  C - 
the/ the
  D - 
the/ a
5-
I never listen to ______ radio. In fact I haven't got______ radio.
  A - 
a/ a
  B - 
a/ the
  C - 
the/ the
  D - 
the/ a
6-
It was a beautiful day______ sun shone brightly in ______ sky.
  A - 
a/ a
  B - 
a/ the
  C - 
the/ the
  D - 
the/ a
7-
It is said the Robinhood robbed______ rich and gave the money to ______ poor.
  A - 
a/ a
  B - 
a/ the
  C - 
the/ the
  D - 
the/ a
8-
Life is not so easy for______ unemployed.
  A - 
the
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
no article
9-
Many people were killed in the accident. The bodies of ______ dead were taken away.
  A - 
the
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
no article
10-
Lan has been a nurse all her life. She has spent her life caring for ______ sick.
  A - 
the
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
no article
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
General Grammar - Test 75
English Practice - Lesson 122
English 10 - Test 123
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
English 10 - Test 285
General Grammar - Test 50
English 10 - Test 357
Grammar For Grade 10 - Test 19 - Conjunction
English 10 - Test 272
English Practice - Lesson 92
General Grammar - Test 26
English 10 - Test 268
Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10 - Bài 11
Grammar For Grade 10 - Test 43 - Preposition
Grammar For Grade 10 - Test 15 - Articles
English 10 - Test 3
English 10 - Test 70
Grammar For Grade 10 - Test 44 - Preposition
Grammar For Grade 10 - Test 50 - Preposition
English 10 - Test 263
English 10 - Test 362
General Grammar - Test 07
English 10 - Test 222
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters