WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Grammar For Grade 10 - Test 68 - Pronouns
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:02:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He doesn't catch anything. He never catches_______
  A - 
nothing
  B - 
anything
  C - 
something
  D - 
everything
2-
I am only interested in doing nothing. That's _______ I'm interested in.
  A - 
only
  B - 
the one
  C - 
all
  D - 
the only
3-
The girl doesn't do any exercise from her school, she has no _________ in her knowledge.
  A - 
something
  B - 
the one
  C - 
all
  D - 
the only
4-
He could do nothing. He couldn't do_______
  A - 
something
  B - 
nothing
  C - 
anything
  D - 
everything
5-
The porter and I looked at each other, _______ both smiled.
  A - 
I
  B - 
he
  C - 
we
  D - 
they
6-
Do you like my picture? It's_______
  A - 
a new
  B - 
one new
  C - 
new one
  D - 
a new one
7-
I doubt whether_______ could read your letter, your hand writing is really terrible.
  A - 
some body
  B - 
anybody
  C - 
nobody
  D - 
everybody
8-
They told_______ there was nothing to be afraid of.
  A - 
them
  B - 
their
  C - 
they
  D - 
themselves
9-
There isn't_______ in the next room.
  A - 
nobody
  B - 
no one
  C - 
any one
  D - 
someone
10-
Have you learned by heart all those five poems? I have learned _______
  A - 
both of them
  B - 
either of them
  C - 
neither of them
  D - 
none of them
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
General Grammar - Test 75
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English 10 - Test 123
English Practice - Lesson 122
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
English 10 - Test 323
English 10 - Test 368
English Practice - Lesson 63
English Practice - Lesson 01
English 10 - Test 121
English 10 - Test 158
English 10 - Test 204
English 10 - Test 145
Grammar For Grade 10 - Test 83 - Subjunctive
English 10 - Test 345
English 10 - Test 112
English 10 - Test 264
English 10 - Test 28
General Grammar - Test 14
English Practice - Lesson 82
English 10 - Test 41
English 10 - Test 154
English Practice - Lesson 21
Grammar For Grade 10 - Test 26 - Conjunction
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters