Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Grammar For Grade 10 - Test 80 - Relative Clauses
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:09:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Amy, ____ car had broken down, was in a very bad mood.
  A - 
who
  B - 
whom
  C - 
whose
  D - 
that
2-
Mrs. Bond is going to spend a few weeks in Sweden, ____ her daughter lives.
  A - 
when
  B - 
where
  C - 
why
  D - 
that
3-
Jack has three brothers, all of____ are married
  A - 
who
  B - 
whom
  C - 
which
  D - 
that
4-
They gave us a lot of information, most of ____ was useless.
  A - 
who
  B - 
whom
  C - 
which
  D - 
that
5-
There were a lot of people at the party, only a few of ____ I had met before.
  A - 
who
  B - 
whom
  C - 
them
  D - 
that
6-
I have sent him two letters, neither of ____ has arrived.
  A - 
who
  B - 
them
  C - 
which
  D - 
that
7-
John won $20,000, half of____ he gave to his parents.
  A - 
it
  B - 
whom
  C - 
which
  D - 
that
8-
Ten people applied for the job, none of ____ were suitable.
  A - 
who
  B - 
whom
  C - 
them
  D - 
that
9-
She couldn't come to the party, ____ was perfectly true.
  A - 
who
  B - 
it
  C - 
which
  D - 
that
10-
Jill isn't on the phone, ____ makes it difficult to contact her.
  A - 
which
  B - 
that
  C - 
who
  D - 
it
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 388
English 10 - Test 164
English 10 - Test 373
English 10 - Test 24
English 10 - Test 168
English 10 - Test 324
English 10 - Test 391
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 285
English 10 - Test 167
English 10 - Test 142
English 10 - Test 123
English 10 - Test 294
English 10 - Test 316
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
Đề Xuất
English 10 - Test 284
English 10 - Test 191
English 10 - Test 258
English 10 - Test 225
English 10 - Test 231
English Practice - Lesson 53
Grammar For Grade 10 - Test 35 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 256
English Practice - Lesson 26
English 10 - Test 204
English 10 - Test 354
English 10 - Test 177
General Grammar - Test 19
English 10 - Test 101
English 10 - Test 327
English Practice - Lesson 44
English 10 - Test 274
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 152
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters