WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Lượng Giác - Bài 61
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:59:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mệnh đề nào sau đây đúng?
  A - 
Hàm số y = sinx + cosx là hàm số chẵn.
  B - 
Hàm số y = sinx + cosx là hàm số lẻ.
  C - 
Hàm số y = sinx + cosx là hàm số không chẳn và không lẻ.
  D - 
Cả ba mệnh đề trên đều sai.
2-
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
  A - 
Hàm số y = sin2x + cosx là hàm số chẵn.
  B - 
Hàm số y = sin2x + cosx là hàm số lẻ.
  C - 
Hàm số y = sin2x + cosx là hàm số không chẵn và không lẻ.
  D - 
Hàm số y = sin2x + cosx là hàm số vừa chẵn và vừa lẻ.
3-
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
  A - 
Hàm số y = 2tanx + cot2x là hàm số không chẵn và không lẻ.
  B - 
Hàm số y = 2tanx + cot2x là hàm số vừa chẵn và vừa lẻ.
  C - 
Hàm số y = 2tanx + cot2x là hàm số lẻ.
  D - 
Hàm số y = 2tanx + cot2x là hàm số chẵn.
4-
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
  A - 
Hàm số y = tan22x + cosx là hàm số lẻ.
  B - 
Hàm số y = tan22x + cosx là hàm số chẵn.
  C - 
Hàm số y = tan22x + cosx là hàm số không chẵn và không lẻ.
  D - 
Hàm số y = tan22x + cosx là hàm số vừa chẵn và vừa lẻ.
5-
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
  A - 
Hàm số y = cot2x + cosx là hàm số lẻ.
  B - 
Hàm số y = cot2x + cosx là hàm số chẵn.
  C - 
Hàm số y = cot2x + cosx là hàm số vừa chẵn và vừa lẻ.
  D - 
Hàm số y = cot2x + cosx là hàm số không chẵn và không lẻ.
6-
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
  A - 
Hàm số y = |tanx| + cosx là hàm số lẻ.
  B - 
Hàm số y = |tanx| + cosx là hàm số chẵn.
  C - 
Hàm số y = |tanx| + cosx là hàm số không chẵn và không lẻ.
  D - 
Cả ba mệnh đề trên đều sai.
7-
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
  A - 
Hàm số y = 5cotx + 3sin2x là hàm số không chẵn và cũng không lẻ.
  B - 
Hàm số y = tan2x + cot4x là hàm số chẵn.
  C - 
Hàm số y = cosx + sinx là hàm số lẻ.
  D - 
Hàm số y = cos2x - sin2x là hàm số chẵn.
8-
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
  A - 
Hàm số y = sin2x + tanx là hàm số lẻ.
  B - 
Hàm số y = cosx + sinx là hàm số vừa chẵn và vừa lẻ.
  C - 
Hàm số y = 2cot22x + 3cos3x là hàm số chẵn.
  D - 
Hàm số y = 2cotx + cosx là hàm sổ lẻ.
9-
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
  A - 
Hàm số y = sinx.cos3x là hàm số lẻ.
  B - 
Hàm số là hàm số chẵn.
  C - 
Hàm số y = 3(cot2x + cosx) là hàm số lẻ.
  D - 
Cả ba mệnh đề trên đều sai.
10-
Mệnh đề nào sau đây đúng?
  A - 
Hàm số y = cosx là hàm số tăng trong khoảng .
  B - 
Hàm số y = sinx là hàm số tăng trong khoảng .
  C - 
Hàm số y = tanx là hàm số giảm trong khoảng .
  D - 
Cả ba mệnh đề trên đều sai.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Nguyên hàm - Bài 16
Lượng Giác - Bài 26
Đạo Hàm - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 60
Tích phân - Bài 70
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 70
Lượng Giác - Bài 40
Luyện Thi Đại Học Đề thi 29
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 38
Bất phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 03
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 53
Đạo Hàm - Bài 15
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 41
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 67
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 79
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 82
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 117
Đạo Hàm - Bài 27
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 41
Đạo hàm và vi phân - Bài 11
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters