Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
874 bài trong 88 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Giải phương trình:
a.
b.
c.
d. Phương trình vô nghiệm

Demo

Tính A = 8sin3100 + 8sin2180
a. A = 0
b. A = 1
c. A = -2
d. A = 16

Demo

Giải phương trình: y(4) - 4y''' + 6y'' - 4y' + y = 0
a. y = Cex
b. y = Ce-x
c. y = Cx
d. y = Cx2

Demo

Giải phương trình: y''' - 3y'' + 3y' - y = 0
a. y = C1 + C2x + C3x2ex
b. y = C1 + C2xex + C3x2
c. y = (C1 + C2ex + C3e2x)x2
d. y = (C1 + C2x + C3x2)ex

Demo

Tìm tích phân riêng của phương trình: y(4) + 5y'' + 4y = 0 thỏa điều kiện khi x = 0 thì y = 2, y' = 3, y'' = -5 và khi x = π thì y'' = -3.
a. y = 1 + cosx - sin2x
b. y = 2cosx + sin2x
c. y = cosx - sinx + cos2x - sin2x
d. y = cosx + sinx + cos2x + sin2x

Demo

Giải phương trình: y(4) + 2y'' + y = 0
a. y = (C1 + C2x)cosx + (C3 + C4x)sinx
b. y = (C1 + C2x)ex + (C3 + C4x)e-x
c. y = (C1 + C2x)cos2x + (C3 + C4x)sin2x
d. Đáp số khác

Demo

Giải phương trình: y''' - 3y'' + 4y = 0
a. y = C1ex + C2e-x + C3e2x
b. y = C1x + C2x2 + C3x3
c. y = C1e2x + (C2 + C3x)e-x
d. y = C1e-x + (C2 + C3x)e2x

Demo

Giải phương trình: y''' + y'' - 2y = 0
a. y = C1ex - (C2cosx + C3sinx)e-x
b. y = C1ex + (C2cosx - C3sinx)e-x
c. y = C1ex + (C2cosx + C3sinx)ex
d. y = C1ex + (C2cosx + C3sinx)e-x

Demo

Giải phương trình vi phân: y''' + 3y'' + 2y' = 0
a. y = C1 + C2ex + C3e-2x
b. y = C1 + C2e-x + C3e-2x
c. y = C1 + C2e-x + C3e2x
d. y = C1 + C2ex + C3e2x

Demo

Giải phương trình: y" + 2y = 0.
a. y = C1cos2x + C2sin2x
b. y = C1cosx + C2sin2x
c. y = C1cos2x + C2sinx
d. y = C1cosx + C2sinx

      2    3    4    5   ...  88    Right  
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Lượng Giác - Bài 38
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 72
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Đề Xuất
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 03
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 02
Đạo Hàm - Bài 10
Lượng Giác - Bài 70
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 01
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 75
Số phức - Bài 40
Tích Phân - Bài 28
Tích phân - Bài 02
Đạo hàm - Bài 63
Lượng Giác - Bài 88
Lượng Giác - Bài 35
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 107
Số phức - Bài 23
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 90
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 59
Nguyên hàm - Bài 12
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 09
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 48
Đạo hàm - Bài 88
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters