WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Lịch Sử 06 - Bài 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:22:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đền Pác-tê-nông là công trình nổi tiếng được đặt ở đâu?
  A - 
Át-tích.
  B - 
Rô-ma.
  C - 
A-ten.
  D - 
Cai-rô.
2-
Hệ chữ cái của người Hi Lạp và Rô-ma ban đầu bao gồm bao nhiêu chữ cái?
  A - 
20
  B - 
26
  C - 
30
  D - 
32
3-
Đặc điểm của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
  A - 
Hình thành trên bán đảo.(1)
  B - 
Hình thành trên các châu thổ các con sông lớn.(2)
  C - 
Lấy nông nghiệp làm cơ sở kinh tế chủ yếu.(3)
  D - 
Câu (2), (3) đúng.
4-
Loài vượn cổ xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
  A - 
Cách đây hàng chục triệu năm.
  B - 
Cách đây khoảng 5 triệu năm.
  C - 
Cách đây khoảng 50 vạn năm.
  D - 
Cách nay khoảng 1 vạn năm.
5-
Đặc trưng của chế độ chính trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là:
  A - 
Công xã nguyên thủy.
  B - 
Chuyên chế cổ đại.
  C - 
Cộng hòa dân chủ.
  D - 
Dân chủ chủ nô.
6-
Quốc gia nào sau đây không nằm trong các quốc gia phương Đông cổ đại?
  A - 
Ấn Độ.
  B - 
Hi Lạp.
  C - 
Ai Cập.
  D - 
Trung Quốc.
7-
Nguyên tắc cơ bản trong xã hội thời nguyên thủy là:
  A - 
Tất cả mọi người đều phải lao động.
  B - 
Mọi của cải đều thuộc về người đứng đầu.
  C - 
Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít.
  D - 
Công bằng và bình đẳng trong hưởng thụ và phân chia thành quả lao động.
8-
"Người ta đã phá phách các cung điện của nhà vua, sục sạo vào các nơi bí mật để thiêu hủy những hồ sơ, sổ sách của các cơ quan tư pháp, tài chính, đạc điền. Bây giờ những kẻ tôi tớ trở thành chủ nhà, dân nghèo đi lại tự do trong các cung điện. Người ta bắt trói cả vua đem đi; cung điện của nhà vua bị đốt cháy thành tro than, các quan lại trong nước đều bỏ trốn; những người trong hoàng gia đều bị đuổi ra khỏi chốn cung đình". Đoạn trích trên nói về cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo ở đâu?
  A - 
Lưỡng Hà năm 1750 TCN
  B - 
Trung Quốc năm 1750 TCN
  C - 
Ai Cập năm 1750 TCN
  D - 
Ấn Độ năm 1750 TCN
9-
Thành tựu nào đã đánh dấu loài người bắt đầu bước vào thời đại văn minh?
  A - 
Chữ viết.
  B - 
Toán học.
  C - 
Thiên văn.
  D - 
Nông nghiệp.
10-
Những người nô lệ khỏe mạnh ở Rô-ma thường được sử dụng trong lĩnh vực nào?
  A - 
Ở trang trại
  B - 
Xưởng thủ công
  C - 
Ở trường đấu
  D - 
Tất cả đều đúng
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch Sử 06 - Bài 38
Lịch Sử 06 - Bài 37
Lịch Sử 06 - Bài 34
Lịch Sử 06 - Bài 32
Lịch Sử 06 - Bài 35
Lịch Sử 06 - Bài 33
Lịch Sử 06 - Bài 36
Lịch Sử 06 - Bài 30
Lịch Sử 06 - Bài 29
Lịch Sử 06 - Bài 31
Lịch Sử 06 - Bài 24
Lịch Sử 06 - Bài 06
Lịch Sử 06 - Bài 23
Lịch Sử 06 - Bài 28
Lịch Sử 06 - Bài 27
Lịch Sử 06 - Bài 25
Lịch Sử 06 - Bài 01
Lịch Sử 06 - Bài 19
Lịch Sử 06 - Bài 02
Lịch Sử 06 - Bài 22
Đề Xuất
Lịch Sử 06 - Bài 19
Lịch Sử 06 - Bài 27
Lịch Sử 06 - Bài 16
Lịch Sử 06 - Bài 22
Lịch Sử 06 - Bài 03
Lịch Sử 06 - Bài 05
Lịch Sử 06 - Bài 30
Lịch Sử 06 - Bài 08
Lịch Sử 06 - Bài 31
Lịch Sử 06 - Bài 25
Lịch Sử 06 - Bài 38
Lịch Sử 06 - Bài 37
Lịch Sử 06 - Bài 09
Lịch Sử 06 - Bài 36
Lịch Sử 06 - Bài 35
Lịch Sử 06 - Bài 04
Lịch Sử 06 - Bài 01
Lịch Sử 06 - Bài 18
Lịch Sử 06 - Bài 12
Lịch Sử 06 - Bài 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters