Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
162 bài trong 17 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Cho điểm A trên tia Ox sao cho OA = 5cm. Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm B sao cho OB = 5cm. Độ dài đoạn thẳng AB là:
A. 25cm
B. 0cm
C. 10cm
D. 5cm

Demo

Đoạn thẳng AB là hình gồm:
A. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên tia BA.
B. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
C. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên đường thẳng AB.
D. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên tia AB.

Demo

Khi nói điểm P nằm trên đường thẳng p nghĩa là:
A. Đường thẳng p thuộc điểm P
B. Điểm P đi qua đường thẳng p
C. Đường thẳng p đi qua điểm P
D. Điểm P nằm phía trên đường thẳng p

Demo

Cho điểm M là điểm bất kì trên đoạn thẳng AB. Điểm M nằm ở đâu?
A. Điểm M phải trùng với A.
B. Điểm M phải nằm giữa A và B.
C. Điểm M phải trùng với B.
D. Điểm M hoặc trùng với A, hoặc nằm giữa A và B hoặc trùng với B.

Demo

Trên tia Ax lấy các điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 7cm. Trên tia CA lấy điểm M sao cho CM = 3cm. Câu nào sau đây đúng nhất?
A. Điểm B nằm giữa A và M
B. MB và MC là hai tia đối nhau
C. Điểm B là trung điểm AM
D. Cả ba câu đều đúng

Demo

Đoạn thẳng AB là hình gồm:
A. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên tia BA.
B. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
C. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên đường thẳng AB.
D. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên tia AB.

Demo

Cho bốn điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng, có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm trên?
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8

Demo

Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:
A. Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng.
B. Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
C. Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì B luôn nằm giữa A và C.
D. Trong ba điểm phân biệt thẳng hàng luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Demo

Cho tam giác ABC. Đường thẳng d không đi qua đỉnh nào của tam giác và cắt cạnh BC của tam giác ABC. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Đường thẳng d cắt AC hoặc AB
B. Đường thẳng d cắt cạnh AC và AB
C. Đường thẳng d không cắt hai cạnh còn lại
D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Demo

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh EM và MF.
A. EM > MF
B. EM = MF
C. EM < MF
D. Không so sánh được

      2    3    4    5   ...  17    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Đề Xuất
Ôn tập số tự nhiên - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 05
Phân Số - Bài 23
Đoạn Thẳng - Bài 11
Phân Số - Bài 22
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 57
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 60
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 35
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 33
Đoạn Thẳng - Bài 12
Phân Số - Bài 19
Phân Số - Bài 16
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 56
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 64
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 62
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 45
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters