Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 187
Choose the best answer A, B, C or D for each sentence:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:12:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
We're reading a _______ book this week.
  A - 
differ
  B - 
difference
  C - 
different
  D - 
differently
2-
She gave him a _______ look. "Are you really sure?" she demanded.
  A - 
challenge
  B - 
challenger
  C - 
challenged
  D - 
challenging
3-
The article was an excellent piece of _______ journalism.
  A - 
investigate
  B - 
investigative
  C - 
investigation
  D - 
investigating
4-
The company needs to reduce its _______ on just one particular product.
  A - 
depend
  B - 
dependence
  C - 
dependable
  D - 
dependant
5-
My grandpa's attitudes are very _______, considering his age.
  A - 
modern
  B - 
modernity
  C - 
modernize
  D - 
modernization
6-
The sea bed _______ here to 5000 meters.
  A - 
deep
  B - 
deepens
  C - 
deeper
  D - 
depth
7-
You've got to try to keep _______ as you grow older.
  A - 
act
  B - 
active
  C - 
action
  D - 
actor
8-
He would never do anything to _______ the lives of his children.
  A - 
danger
  B - 
dangerous
  C - 
endanger
  D - 
endangered
9-
If the product doesn't work, you are given the _______ of a refund or a replacement.
  A - 
choice
  B - 
choose
  C - 
chooser
  D - 
choosing
10-
We saw a quick film showing the various stages in the _______ of glass.
  A - 
produce
  B - 
producer
  C - 
products
  D - 
production
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 388
English 10 - Test 164
English 10 - Test 373
English 10 - Test 24
English 10 - Test 168
English 10 - Test 324
English 10 - Test 391
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 285
English 10 - Test 167
English 10 - Test 142
English 10 - Test 123
English 10 - Test 294
English 10 - Test 316
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
Đề Xuất
English Practice - Lesson 55
Grammar For Grade 10 - Test 89 - Verbs
General Grammar - Test 25
English 10 - Test 194
English 10 - Test 92
English 10 - Test 38
English Practice - Lesson 118
General Grammar - Test 43
Grammar For Grade 10 - Test 08 - Articles
English 10 - Test 51
English 10 - Test 73
English 10 - Test 39
General Grammar - Test 21
English Practice - Lesson 57
General Grammar - Test 55
English 10 - Test 304
Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10 - Bài 11
English Practice - Lesson 110
English 10 - Test 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters