Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 200
Choose the correct words to complete the sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:01:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The plot was surrounded by a stone wall and _______ with flowering trees.
  A - 
planted
  B - 
destroyed
  C - 
eliminated
  D - 
worried
2-
For them, the house's main _______ lay in its quiet country location.
  A - 
interest
  B - 
value
  C - 
conserve
  D - 
cost
3-
Farmers were dumping or burying the _______ animals.
  A - 
ill
  B - 
sick
  C - 
endangered
  D - 
diseased
4-
The baby was born with a surprising _______ of black hair.
  A - 
grass
  B - 
plant
  C - 
tree
  D - 
bush
5-
There were so many different _______ of bread that I didn't know which to buy.
  A - 
varieties
  B - 
differences
  C - 
changes
  D - 
types
6-
The bay _______ by the enemy many years ago.
  A - 
was used to be attacked
  B - 
used to be attacked
  C - 
was used for being attacked
  D - 
used to attack
7-
The report will be read _______.
  A - 
at the conference by Dr. Blake at 3 p.m.
  B - 
at the conference at 3 p.m. by Dr. Blake
  C - 
by Dr. Blake at the conference at 3 p.m.
  D - 
at 3 p.m. by Dr. Blake at the conference
8-
That man has never been known _______ before.
  A - 
lie
  B - 
to lie
  C - 
lying
  D - 
has lied
9-
Tom is having someone _______ the newspaper to her.
  A - 
bring
  B - 
to bring
  C - 
bringing
  D - 
who brings
10-
We don’t get anyone _______ the kitchen everyday.
  A - 
clean
  B - 
to clean
  C - 
cleaning
  D - 
who cleans
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 168
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 164
English 10 - Test 388
English 10 - Test 24
English 10 - Test 373
English 10 - Test 324
English 10 - Test 313
English 10 - Test 167
English 10 - Test 391
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 285
English 10 - Test 142
English 10 - Test 123
English 10 - Test 294
English 10 - Test 217
Đề Xuất
English 10 - Test 117
Grammar For Grade 10 - Test 27 - Noun
English 10 - Test 305
English 10 - Test 135
English 10 - Test 360
General Grammar - Test 31
English 10 - Test 269
English 10 - Test 170
English 10 - Test 5
English 10 - Test 40
Grammar For Grade 10 - Test 41 - Preposition
English 10 - Test 324
English 10 - Test 207
General Grammar - Test 20
Grammar For Grade 10 - Test 53 - Preposition
English Practice - Lesson 65
English Practice - Lesson 48
English 10 - Test 304
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters