Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 320
Read the passage and fill in the blank by choosing A, B, C or D.

Yellowstone National park, the first US national park, was (1)_______ in 1872. It is one of the largest parks. It (2)_______ about 3,500 square (3)_______ or 9,065 square kilometers (4)_______ north-west Wyoming and parts of Idaho and Montana.
The park has many wild animals (5)_______ bears, buffalo, elk, deer, antelope coyotes and lynxes and is famous for fine scenery, hot springs and geysers. there are about seventy geysers in the park.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:48:31 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
established
  B - 
started
  C - 
introduced
  D - 
constructed
2-
(2)
  A - 
contains
  B - 
covers
  C - 
involves
  D - 
spreads
3-
(3)
  A - 
feet
  B - 
distances
  C - 
lands
  D - 
miles
4-
(4)
  A - 
at
  B - 
from
  C - 
of
  D - 
in
5-
(5)
  A - 
including
  B - 
containing
  C - 
adding
  D - 
consisting
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 168
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 164
English 10 - Test 388
English 10 - Test 24
English 10 - Test 373
English 10 - Test 324
English 10 - Test 313
English 10 - Test 167
English 10 - Test 391
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 285
English 10 - Test 142
English 10 - Test 123
English 10 - Test 294
English 10 - Test 217
Đề Xuất
English 10 - Test 340
English 10 - Test 96
English 10 - Test 125
English Practice - Lesson 35
English 10 - Test 339
English 10 - Test 385
English 10 - Test 33
English 10 - Test 247
English 10 - Test 175
English Practice - Lesson 33
English 10 - Test 194
English 10 - Test 169
Grammar For Grade 10 - Test 39 - Preposition
Grammar For Grade 10 - Test 25 - Conjunction
English 10 - Test 52
English 10 - Test 100
English 10 - Test 37
English 10 - Test 68
English 10 - Test 370
English 10 - Test 331
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters