WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 109
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:53:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Sự thụ tinh ngoài ở động vật kém tiến hoá hơn thụ tinh trong vì:
  A - 
Tỉ lệ trứng được thụ tinh thấp
  B - 
Trứng thụ tinh không được bảo vệ, do đó tỉ lệ sống sót thấp
  C - 
Từ khi trứng sinh ra, thụ tinh cho đến lúc phát triển thành cá thể con hoàn toàn phụ thuộc và môi trường nước
  D - 
Cả A, B và C đều đúng
2-
Trinh sản là hình thức sinh sản:
  A - 
Không cần sự tham gia của giao tử đực
  B - 
Xảy ra ở động vật bậc thấp
  C - 
Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính cái
  D - 
Sinh ra con cái không có khả năng sinh sản
3-
Sinh vật lưỡng tính là những sinh vật:
  A - 
Chỉ có một loại cơ quan sinh sản sinh ra 2 loại giao tử đực và cái
  B - 
Mang cơ quan sinh sản đực và cái riêng biệt trên cùng một cơ thể
  C - 
Chưa có cơ quan sinh sản riêng biệt mà giao tử được sinh ra từ bất kì tế bào nào của cơ thể
  D - 
Tất cả đều đúng
4-
Sự tiếp hợp ở tảo xoắn là hình thức sinh sản hữu tính sơ khai nhất vì:
  A - 
Cơ quan sinh sản chưa có sự phân hoá rõ ràng
  B - 
Hợp tử đựoc tạo thành từ 2 tế bào bất kì trên hai sợi tảo nằm sát nhau
  C - 
Chưa có sự hình thành giao tử đực và cái
  D - 
Cả A, B và C
5-
Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:
1: Xảy ra trên cùng một loại tế bào;
2: Có sự nhân đôi của nhiễm sắc thể tạo thành nhiễm sắc thể kép
3: Diễn ra qua các kì tương tự nhau
4: Hình thái của nhiễm sắc thể đều biến đổi qua các kì phân bào
5: Đều tạo ra các tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ
Câu trả lời đúng là:
  A - 
1, 2, 3
  B - 
2, 3, 4
  C - 
3, 4, 5
  D - 
2, 3, 5
6-
Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân là:
  A - 
Nguyên phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng còn giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục
  B - 
Nguyên phân chỉ trải qua 1 lần phân bào, còn giảm phân lại trải qua 2 lần phân bào
  C - 
Từ 1 tế bào mẹ, qua nguyên phân cho 2 tế bào con, còn qua giảm phân cho 4 tế bào con
  D - 
Tất cả đều đúng
7-
Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở sinh sản hữu tính?
  A - 
Nguyên phân và giảm phân
  B - 
Giảm phân và thụ tinh
  C - 
Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
  D - 
Vật chất di truyền ở thế hệ con không đổi mới
8-
Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản:
  A - 
Có sự kết hợp của hai tế bào gọi là giao tử
  B - 
Không có sự kết hợp của 2 tế bào gọi là giao tử
  C - 
Tiến hoá nhất các hình thức sinh sản
  D - 
Cả A và C
9-
Những sinh vật nào trong các nhóm sau đây có khả năng sinh sản bằng bào tử?
1: Vi khuẩn hình cầu
2: Tảo đơn bào
3: Nấm
4: Rêu
5: Bào tử trùng
6: Dương xỉ
Câu trả lời đúng là:
  A - 
1, 2, 3, 4, 5
  B - 
2, 3, 4, 5, 6
  C - 
1, 2, 3, 4, 6
  D - 
1, 3, 4, 5, 6
10-
Con người đã lợi dụng khả năng sinh sản sinh dưỡng của thực vật để tiến hành:
  A - 
Nhân giống bằng kỹ thuật giâm, chiết, ghép
  B - 
Tạo các cây con từ các phần nhỏ của cây mẹ
  C - 
Tăng năng suất cây trồng
  D - 
Tất cả đều đúng
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 37
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Bổ Túc - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 190
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 54
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 05
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 36
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Phân Ban - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 33
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 35
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 75
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 91
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 164
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Phổ Thông - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 77
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 - Không Phân Ban - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 08
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 41
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 158
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 112
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 65
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Phổ Thông - Phần 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 73
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 124
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 96
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Phân Ban - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 47
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 153
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 37
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters