WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Tổ Hợp - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:58:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Xếp 10 người thành hàng ngang từ trái sang phải. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để hai người A và B đứng cách nhau một người?
  A - 
10! - 2!9!
  B - 
8.2!8!
  C - 
3!7!
  D - 
2!9!
2-
Hãy tính tổng

  A - 
1
  B - 
0
  C - 
2n
  D - 
-2n
3-
Cho đa thức

Khi P(x) được viết dưới dạng
thì hệ số a10 bằng bao nhiêu?
  A - 
287
  B - 
286
  C - 
285
  D - 
284
4-
Tính tổng
  A - 
196830
  B - 
196831
  C - 
196832
  D - 
196833
5-
Tính tổng
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Rút gọn biểu thức

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Khai triển của nhị thức (x - 2)100 được viết dưới dạng:

Tính tổng

  A - 
-100
  B - 
100
  C - 
-99
  D - 
99
8-
Khai triển của nhị thức (x - 2)100 được viết dưới dạng:

Tính tổng

  A - 
2
  B - 
-1
  C - 
1
  D - 
-2
9-
Cho biết

Tính tổng

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho nhị thức Newton (1 + x)5. Cho các mệnh đề:
(I): Khai triển của nhị thức gồm 6 số hạng
(II): Số hạng thứ hai là
(III): Hệ số của x3 là 3.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
  A - 
Chỉ (I) và (II)
  B - 
Chỉ (III)
  C - 
Chỉ (II)
  D - 
Chỉ (I)
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Đề Xuất
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 121
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 32
Số phức - Bài 20
Luyện Thi Đại Học Đề thi 16
Nguyên Hàm - Bài 24
Tổ hợp - Bài 13
Tích phân - Bài 66
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 45
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 57
Tổ Hợp - Bài 07
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 05
Số phức - Bài 42
Nguyên hàm - Bài 18
Lượng Giác - Bài 62
Nguyên hàm - Bài 22
Hình Không Gian - Bài 07
Phương trình vi phân - Bài 02
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 95
Lượng Giác - Bài 51
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 23
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters