WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đạo Hàm - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:52:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đạo hàm của hàm số là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho hàm số y = ln2x, kết luận nào sau đây đúng về x2y'' + xy'?
  A - 
Có giá trị không đổi thuộc (1,5 ; 2,5)
  B - 
Có giá trị không đổi theo x
  C - 
Có giá trị không đổi thuộc (-1,5; -0,5)
  D - 
Có giá trị không đổi thuộc (0,5 ; 1,5)
4-
Trong các hàm số sau, hàm số nào là đạo hàm cùa hàm số

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Đạo hàm của hàm số y = sinx (1 + cosx) là:
  A - 
y' = cosx - cos2x
  B - 
y' = cosx + 1
  C - 
y' = -cosx - cos2x
  D - 
y' = cosx + cos2x
6-
Đạo hàm của hàm số tại điểm là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Gọi f'(x) là đạo hàm của hàm số
Phương trình f'(x) = x có nghiệm thuộc khoảng nào dưới đây?
  A - 
(3, 4)
  B - 
(0, 1)
  C - 
(1, 2)
  D - 
(2, 3)
8-
Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x2 - 3x + 1 tại điểm có hoành độ bằng -1 là y = ax + b, vậy a + b = ?
  A - 
15
  B - 
5
  C - 
-5
  D - 
4
9-
Tiếp tuyến với đồ thị hàm số có hệ số góc lớn nhất có phương trình là y = ax + b, tính tích a.b
  A - 
12
  B - 
-32
  C - 
-6
  D - 
-24
10-
Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 71
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Không Gian - Bài 03
Số phức - Bài 30
Đạo Hàm - Bài 22
Lượng Giác - Bài 37
Số phức - Bài 07
Lượng Giác - Bài 46
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 104
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 85
Đạo hàm - Bài 61
Đạo Hàm - Bài 20
Luyện Thi Đại Học Đề thi 26
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 23
Tích phân - Bài 47
Lượng Giác - Bài 60
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 45
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 30
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 80
Số phức - Bài 33
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 112
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters