WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 64
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:27:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Danh từ nào sau đây có thể loại bỏ?
BÀNYTA
ÙIĐ
AIV
ỔC
VÒNGRÒTN

  A - 
BÀNYTA
  B - 
ÙIĐ
  C - 
AIV
  D - 
ỔC
  E - 
VÒNGRÒTN
2-
Một chấm ở trong dãy dưới là một chữ cái hay một chữ số.bạn hãy tìm những chữ số và chữ cái để điền vào chấm đó?
A43 C52 E61 G8.

  A - 
4
  B - 
7
  C - 
1
  D - 
9
  E - 
2
3-
Gạch dưới từ cần tránh:
Hồ
Đại dương
Sông
Ao
Trường Giang

  A - 
Hồ
  B - 
Đại dương
  C - 
Sông
  D - 
Ao
  E - 
Trường
  F - 
Giang
4-
Con vật nào lạc lõng?
Cá heo
Cá mập
Cá thu
Cá trác
Cá hồi

  A - 
Cá heo
  B - 
Cá mập
  C - 
Cá thu
  D - 
Cá trác
  E - 
Cá hồi
5-
Tìm con số thiếu:
1 6 5
7 8 1
4 7 ?

  A - 
9
  B - 
2
  C - 
6
  D - 
3
6-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
7-
Cho hình sau đây:

Hãy tìm hình còn thiếu thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
8-
Tìm từ hợp với các chữ cái sau đây thành từ khác (đồng nghĩa không yên tĩnh):

  A - 
ỒN
  B - 
ỀN
  C - 
ÙN
  D - 
ÀO
  E - 
Ĩ
  F - 
ẦM
9-
Tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 16
  B - 
Số 32
  C - 
Số 64
  D - 
Số 84
10-
Tìm con số còn thiếu trong dãy số sau:
4 5 6 8 ? 14 18 26

  A - 
Số 16
  B - 
Số 10
  C - 
Số 7
  D - 
Số 9
  E - 
Số 13
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 281
Trắc Nghiệm IQ - 147
Number Puzzles - Test 03
Trắc Nghiệm IQ - 107
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 240
Trắc Nghiệm IQ - 28
Trắc Nghiệm IQ - 201
Trắc Nghiệm IQ - 185
Trắc Nghiệm IQ - 191
Trắc Nghiệm IQ - 98
Trắc Nghiệm IQ - 67
Trắc Nghiệm IQ - 110
Trắc Nghiệm IQ - 115
Trắc Nghiệm IQ - 137
Trắc Nghiệm IQ - 223
Trắc Nghiệm IQ - 145
Trắc Nghiệm IQ - 271
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters