Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đạo Hàm - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:51:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hàm số y = f(x) = (1 - m)x4 - mx2 + 2m - 1. Tìm m để đồ thị hàm số có đúng 1 cực trị.
  A - 
m < 0 hay m > 1
  B - 
m ≤ 0 hay m ≥ 1
  C - 
m > 1
  D - 
m < 0
2-
Cho đồ thị hàm số:

Với giá trị nào của m thì điểm uốn của (C) nằm trên đường thẳng y = 0?
  A - 
m ∈ {-1, 0}
  B - 
m ∈ {0, 4}
  C - 
m ∈ {-1, 0, 4}
  D - 
m ∈ ∅
3-
Tìm toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho đồ thị hàm số . Điểm uốn của (C) là I(0, 2) và tiếp tuyến với (C) tại I song song với đường thẳng y = x. Câu nào sau đây đúng?
  A - 
c = 1, b = 0, d = 2
  B - 
c = 2, b = 0, d = 2
  C - 
c = 1, b = 2, d = 1
  D - 
c = 2, b = 0, d = 1
5-
Viết phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm sô:

  A - 
x = 1
  B - 
x = 3
  C - 
x= -1
  D - 
x= 0
6-
Cho đồ thị hàm số :

Điểm uốn của (C) là I(1, -8) và hàm số đạt cực trị tại x = 2. Câu nào sau đây đúng?
  A - 
b = 0, c = -3, d = 6
  B - 
b = -6, c = -3, d = 0
  C - 
b = 3, c = 0, d = 6
  D - 
b = -3, c = 0, d = -6
7-
Cho hàm số
Tìm điểm trên (C) sao cho hệ số góc của tiếp tuyến tại đó nhỏ nhất.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho đồ thị
Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm cực đại.
  A - 
y = 0
  B - 
y = 1
  C - 
x = 1
  D - 
x = 0
9-
Cho đồ thị hàm số
Với giá trị nào của m thì (C) có 3 điểm cực trị tạo thành 1 tam giác vuông.
  A - 
m = -1
  B - 
m = 0 hay m = 1
  C - 
m = 2
  D - 
m = 1
10-
Cho đồ thị hàm số
Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:
  A - 
(C) có 1 trục đối xứng
  B - 
(C) có 1 tâm đối xứng
  C - 
(C) có 1 điểm uốn
  D - 
(C) có 2 điểm cực trị
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Lượng Giác - Bài 38
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 72
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Đề Xuất
Đạo hàm và vi phân - Bài 5
Lượng Giác - Bài 05
Tích phân - Bài 22
Đạo Hàm - Bài 13
Lượng Giác - Bài 87
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 80
Lượng Giác - Bài 58
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 44
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 70
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 51
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 121
Lượng Giác - Bài 63
Lượng Giác - Bài 33
Đạo hàm - Bài 94
Số phức - Bài 06
Nguyên hàm - Bài 02
Phương trình vi phân - Bài 04
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 60
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 22
Luyện Thi Đại Học Đề thi 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters