WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 175
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:28:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ R
  B - 
Chữ B
  C - 
Chữ A
  D - 
Chữ K
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 6
  B - 
Số 12
  C - 
Số 18
  D - 
Số 22
  E - 
Số 28
3-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ E
  B - 
Chữ Y
  C - 
Chữ I
  D - 
Chữ F
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 43
  B - 
Số 23
  C - 
Số 33
  D - 
Số 54
  E - 
Số 12
  F - 
Số 32
5-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ C
  C - 
Chữ F
  D - 
Chữ D
  E - 
Chữ G
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 5
  B - 
Số 6
  C - 
Số 7
7-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ R
  C - 
Chữ B
  D - 
Chữ S
8-
Cho hình:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu (?) trong các hình sau đây?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
9-
Trong 8 hình sau, 2 hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?

  A - 
Hình 2 và hình 8
  B - 
Hình 3 và hình 7
  C - 
Hình 5 và hình 6
  D - 
Hình 2 và hình 4
10-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ O
  B - 
Chữ D
  C - 
Chữ L
  D - 
Chữ Q
  E - 
Chữ I
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 242
Trắc Nghiệm IQ - 218
Trắc Nghiệm IQ - 103
Trắc Nghiệm IQ - 130
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 230
Trắc Nghiệm IQ - 172
Trắc Nghiệm IQ - 140
Trắc Nghiệm IQ - 244
Trắc Nghiệm IQ - 173
Trắc Nghiệm IQ - 234
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc nghiệm IQ - 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters