WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 209
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:33:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ S
  B - 
Chữ I
  C - 
Chữ P
  D - 
Chữ B
  E - 
Chữ M
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 8
  B - 
Số 10
  C - 
Số 12
  D - 
Số 14
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 11
  B - 
Số 6
  C - 
Số 19
  D - 
Số 10
  E - 
Số 4
4-
Mạng nào sẽ tiếp tục trình tự này?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
5-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ J
  C - 
Chữ T
  D - 
Chữ P
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 122
  B - 
Số 110
  C - 
Số 98
  D - 
Số 90
  E - 
Số 89
  F - 
Số 76
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 13
  B - 
Số 15
  C - 
Số 17
8-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ X
  B - 
Chữ Y
  C - 
Chữ Z
9-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ W
  B - 
Chữ G
  C - 
Chữ K
  D - 
Chữ P
  E - 
Chữ R
10-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
  F - 
Số 6
  G - 
Số 7
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 67
Trắc Nghiệm IQ - 251
Trắc Nghiệm IQ - 212
Trắc Nghiệm IQ - 134
Trắc Nghiệm IQ - 256
Trắc Nghiệm IQ - 200
Trắc Nghiệm IQ - 55
Trắc Nghiệm IQ - 273
Trắc Nghiệm IQ - 33
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc nghiệm IQ - 17
Trắc Nghiệm IQ - 113
Trắc Nghiệm IQ - 107
Trắc Nghiệm IQ - 110
Trắc Nghiệm IQ - 03
Trắc Nghiệm IQ - 155
Trắc Nghiệm IQ - 79
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters