Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

English 11 - Test 44
Choose the word or phrase that best completes each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:37:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A:"Let’s meet for a coffee tonight ."
B:"…………………."
  A - 
I hope not
  B - 
I’m afraid I can
  C - 
Yes ,let’s
  D - 
Yes , thank you
2-
Hung: "Thank you very much for a lovely party."
Hoa: " ……………………… "
  A - 
Thanks
  B - 
Have a good day
  C - 
You are welcome
  D - 
Cheers
3-
A: "Thank you for coming to meet us"
B: "………………….."
  A - 
You are welcomed
  B - 
Same to you
  C - 
Thank you too
  D - 
Not at all
4-
Paul: "I'm sorry about that!"
Andrea: "..............................!"
  A - 
That's right
  B - 
Of course
  C - 
You're welcome
  D - 
It'sOK
5-
A: "What a beautiful dress ! I like it very much."
B: "…………………………….."
  A - 
Don’t mention it
  B - 
Your welcome
  C - 
It’s nice of you to say so
  D - 
I feel happy to hear that
6-
A: "Your new hairstyle is quite attractive!"
B: "………………….I think it makes me look 10 years older !"
  A - 
Thanks a lot
  B - 
I’m sorry I don’t like it
  C - 
I hate it
  D - 
That’s a nice complement
7-
A: " Would you like to go to the movies tonight ?"
B: "………………….."
  A - 
No I don’t like
  B - 
Yes I’d like
  C - 
Of course
  D - 
I’d love to
8-
A: "…………………… "
B: " I’m teaching".
  A - 
What do you do for a living?
  B - 
What do you earn for a living?
  C - 
How do you live ?
  D - 
What are you working ?
9-
A:" Happy Christmas!"
B: "…………………………"
  A - 
You are the same!
  B - 
Same you are!
  C - 
The same to you!
  D - 
Happy Christmas with you!
10-
Customer: " Excuse me? "
Shopkeeper : " Yes, …………….? "
  A - 
Can you help me
  B - 
How can I help you
  C - 
what happens
  D - 
help me
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 71
English 11 - Test 77
English 11 - Test 76
English 11 - Test 75
English 11 - Test 105
English 11 - Test 87
English 11 - Test 32
English 11 - Test 73
English 11 - Test 104
English 11 - Test 85
English 11 - Test 89
English 11 - Test 78
English 11 - Test 84
English 11 - Test 116
English 11 - Test 39
English 11 - Test 43
English 11 - Test 129
English 11 - Test 09
English 11 - Test 109
English 11 - Test 68
Đề Xuất
English 11 - Test 106
English 11 - Test 69
English 11 - Test 189
English 11 - Test 61
English 11 - Test 144
Intermediate Level - Test 42
English 11 - Test 36
Elementary Tests - Lesson 15
Elementary Tests - Lesson 97
Elementary Tests - Lesson 53
English 11 - Test 37
English 11 - Test 81
Intermediate Level - Test 12
Elementary Tests - Lesson 44
English 11 - Test 39
English 11 - Test 08
Elementary Tests - Lesson 86
Intermediate Level - Test 07
English 11 - Test 114
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters