WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

English 11 - Test 53
Choose the word that has the main stress placed differently from the others.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:33:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
technology
  B - 
competitive
  C - 
facsimile
  D - 
document
2-
-
  A - 
courteous
  B - 
subscribe
  C - 
service
  D - 
customer
3-
-
  A - 
transit
  B - 
transmit
  C - 
transact
  D - 
translate
4-
-
  A - 
capacity
  B - 
communal
  C - 
secure
  D - 
imagine
5-
-
  A - 
installation
  B - 
disadvantage
  C - 
dissatisfied
  D - 
disappointed
6-
-
  A - 
protect
  B - 
prohibit
  C - 
pollute
  D - 
cultivate
7-
-
  A - 
agriculture
  B - 
extinction
  C - 
environment
  D - 
establishment
8-
-
  A - 
nature
  B - 
dangerous
  C - 
interfered
  D - 
devastating
9-
-
  A - 
capture
  B - 
discharge
  C - 
survive
  D - 
extinct
10-
-
  A - 
fertilizer
  B - 
interference
  C - 
maintenance
  D - 
offspring
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 78
English 11 - Test 105
English 11 - Test 77
English 11 - Test 84
English 11 - Test 87
English 11 - Test 104
English 11 - Test 76
Grammar For Grade 11 - Test 50 - Verb Tenses
English 11 - Test 86
English 11 - Test 85
English 11 - Test 79
Elementary Tests - Lesson 115
Grammar For Grade 11 - Test 43 - Verb Tenses
Grammar For Grade 11 - Test 49 - Verb Tenses
Elementary Tests - Lesson 112
English 11 - Test 82
Intermediate Level - Test 42
Grammar For Grade 11 - Test 47 - Verb Tenses
Elementary Tests - Lesson 114
Grammar For Grade 11 - Test 44 - Verb Tenses
Đề Xuất
English 11 - Test 54
English 11 - Test 142
English 11 - Test 146
Intermediate Level - Test 30
English 11 - Test 185
Elementary Tests - Lesson 69
Grammar For Grade 11 - Test 36 - Prepositions
Grammar For Grade 11 - Test 49 - Verb Tenses
English 11 - Test 135
Elementary Tests - Lesson 14
English 11 - Test 26
Grammar For Grade 11 - Test 34 - Prepositions
English 11 - Test 160
English 11 - Test 68
Elementary Tests - Lesson 98
Elementary Tests - Lesson 49
English 11 - Test 186
English 11 - Test 84
Elementary Tests - Lesson 58
Intermediate Level - Test 26
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters