WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:50:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau thì số phân tử trong mỗi phòng so với nhau là:
  A - 
Bằng nhau
  B - 
Ở phòng nóng nhiều hơn
  C - 
Ở phòng lạnh nhiều hơn
  D - 
Tùy kích thước của cửa
2-
Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí với khối lượng m1 và m2 có đồ thị biến đổi áp suất theo nhiệt độ như hình bên. Mối quan hệ giữa m1 và m2:

  A - 
m1 > m2
  B - 
m1 < m2
  C - 
m1 = m2
  D - 
thiếu dữ kiện kết luận
3-
Hai xi lanh chứa cùng một khối lượng của hai chất khí khác nhau có khối lượng mol µ1 và µ2 có đồ thị biến đổi thể tích theo nhiệt độ như hình bên. Mối quan hệ giữa µ1 và µ2:
  A - 
µ1 > µ2
  B - 
µ1 = µ2
  C - 
µ1 < µ2
  D - 
thiếu dữ kiện kết luận
4-
Một xi lanh chứa không khí bị hở vì tiếp xúc với bầu khí quyển. Thể tích khí chiếm chỗ trong xi lanh biến thiên theo nhiệt độ như đồ thị bên. Kết luận gì về lượng khí trong xi lanh ?

  A - 
tăng
  B - 
giảm
  C - 
không đổi
  D - 
thiếu dữ kiện kết luận
5-
Một xi lanh chứa không khí bị hở vì tiếp xúc với bầu khí quyển.Thể tích khí chiếm chỗ trong xi lanh biến thiên theo nhiệt độ như đồ thị hình vẽ câu hỏi 14. Kết luận gì về sự biến thiên của khối lượng riêng của khí ?

  A - 
tăng
  B - 
giảm
  C - 
không đổi
  D - 
thiếu dữ kiện kết luận
6-
Có bao nhiêu mol khí nitơ trong một bình kín có dung tích 0,75 lít ở 26oC và ở áp suất 625mmHg. Biết R = 8,31J/mol.K:
  A - 
0,02mol
  B - 
0,03mol
  C - 
0,04mol
  D - 
0,05mol
7-
Cho biết khối lượng mol của khí Hêli là 4g/mol. Cho R = 8,31J/mol.K. Ở điều kiện tiêu chuẩn khối lượng riêng của khí này là:
  A - 
0,18g/lít
  B - 
18g/lít
  C - 
18kg/m3
  D - 
18g/m3
8-
Một khối cầu cứng có thể tích V chứa một khối khí ở nhiệt độ T. Áp suất của khối khí là p. Có bao nhiêu mol khí Hêli trong khối cầu:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí Hêli. Áp suất ở bình A gấp đôi áp suất ở bình B. Dung tích của bình B gấp đôi bình A. Khi bình A và B cùng nhiệt độ thì:
  A - 
Số nguyên tử ở bình A nhiều hơn số nguyên tử ở bình B
  B - 
Số nguyên tử ở bình B nhiều hơn số nguyên tử ở bình A
  C - 
Số nguyên tử ở hai bình như nhau
  D - 
Mật độ nguyên tử ở hai bình như nhau
10-
Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Áp suất lớn nhất trong chu trình biến đổi có giá trị:
  A - 
1,5p1
  B - 
2p1
  C - 
3p1
  D - 
không xác định được vì thiếu dữ kiện
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 24
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 107
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 83
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 115
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 129
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 63
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 164
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 95
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 191
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 159
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 119
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 144
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters