WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 35
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:54:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử:
  A - 
chỉ có lực đẩy.
  B - 
có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
  C - 
chỉ lực hút.
  D - 
có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ lực hút.
2-
Tính chất nào sau đây không phải là chuyển động của phân tử vật chất ở thể khí?
  A - 
Chuyển động hỗn loạn.
  B - 
Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
  C - 
Chuyển động không ngừng.
  D - 
Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
3-
Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ở thể khí?
  A - 
Chuyển động không ngừng.
  B - 
Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
  C - 
Giữa các phân tử có khoảng cách.
  D - 
Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
4-
Nhận xét nào sau đây không phù hợp với khí lí tưởng?
  A - 
Thể tích các phân tử có thể bỏ qua.
  B - 
Các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
  C - 
Các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
  D - 
Khối lượng các phân tử có thể bỏ qua.
5-
Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình
  A - 
Đẳng nhiệt.
  B - 
Đẳng tích.
  C - 
Đẳng áp.
  D - 
Đoạn nhiệt.
6-
Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?
  A - 
Thể tích.
  B - 
Khối lượng.
  C - 
Nhiệt độ tuyệt đối.
  D - 
Áp suất.
7-
Một lượng khí xác định, được xác định bởi bộ ba thông số:
  A - 
áp suất, thể tích, khối lượng.
  B - 
áp suất, nhiệt độ, thể tích.
  C - 
thể tích, khối lượng, nhiệt độ.
  D - 
áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
8-
Hệ thức nào sau đây là hệ thức của định luật Bôilơ. Mariốt?
  A - 
  B - 
hằng số.
  C - 
hằng số.
  D - 
hằng số.
9-
Quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi gọi là quá trình:
  A - 
Đẳng nhiệt.
  B - 
Đẳng tích.
  C - 
Đẳng áp.
  D - 
Đoạn nhiệt.
10-
Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sáclơ.
  A - 
p ~ T.
  B - 
p ~ t.
  C - 
hằng số.
  D - 
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 40
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 194
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 83
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 178
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 31
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 127
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 47
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 04
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 01
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 67
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 216
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 98
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 19
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 71
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters