Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

English 11 - Test 188
Choose the best answer for each of the following sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:08:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
If you ___________ breakfast, you wouldn’t have been hungry.
  A - 
had
  B - 
had had
  C - 
have
  D - 
has
2-
When the police arrived, the car ________, so they couldn’t know who caused the accident.
  A - 
has gone
  B - 
went
  C - 
had gone
  D - 
was going
3-
I’m delighted ____________ the news.
  A - 
heard
  B - 
hear
  C - 
to hear
  D - 
hearing
4-
He doesn’t spend much time ______________ his lesson.
  A - 
prepare
  B - 
preparing
  C - 
prepared
  D - 
to prepare
5-
Good friendship should be based on ___________understanding.
  A - 
generous
  B - 
trust
  C - 
loyal
  D - 
mutual
6-
Some countries are poor because they have very few natural ___________.
  A - 
animals
  B - 
solution
  C - 
resources
  D - 
population
7-
There is ___________ in your house. Do you know who he is?
  A - 
noone
  B - 
anyone
  C - 
everyone
  D - 
someone
8-
I ________ to work if I had a car.
  A - 
will drive
  B - 
drove
  C - 
would drive
  D - 
drive
9-
If you finish before 4:30, I __________ and pick you up.
  A - 
come
  B - 
had come
  C - 
would come
  D - 
will come
10-
She ________ the gold medal in 1986.
  A - 
had won
  B - 
has won
  C - 
win
  D - 
won
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 71
English 11 - Test 77
English 11 - Test 76
English 11 - Test 75
English 11 - Test 105
English 11 - Test 87
English 11 - Test 32
English 11 - Test 73
English 11 - Test 104
English 11 - Test 85
English 11 - Test 89
English 11 - Test 78
English 11 - Test 84
English 11 - Test 116
English 11 - Test 39
English 11 - Test 43
English 11 - Test 129
English 11 - Test 09
English 11 - Test 109
English 11 - Test 68
Đề Xuất
Elementary Tests - Lesson 72
Elementary Tests - Lesson 64
Elementary Tests - Lesson 103
Elementary Tests - Lesson 01
English 11 - Test 165
English 11 - Test 160
English 11 - Test 123
English 11 - Test 155
English 11 - Test 126
Intermediate Level - Test 42
Grammar For Grade 11 - Test 46 - Verb Tenses
English 11 - Test 169
English 11 - Test 127
Grammar For Grade 11 - Test 19 - Frequentative
Elementary Tests - Lesson 110
Intermediate Level - Test 25
Elementary Tests - Lesson 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters