Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

English 11 - Test 189
Choose the best answer (A,B,C or D) for each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:39:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
One third of the world's __________ consumes two thirds of the world resources.
  A - 
men
  B - 
population
  C - 
human
  D - 
people
2-
John __________ to return my book the next Friday.
  A - 
proposed
  B - 
reminded
  C - 
suggested
  D - 
promised
3-
I apologized __________ the book at home.
  A - 
leaving
  B - 
to leave
  C - 
for leaving
  D - 
to leaving
4-
I'm sorry you've missed the train, it __________ five minutes ago.
  A - 
has been left
  B - 
left
  C - 
has left
  D - 
had left
5-
The doctor advised him __________ and to take up some sport.
  A - 
to stop smoking
  B - 
to stop to smoke
  C - 
stop smoking
  D - 
stop smoke
6-
I threw my old trainers and bought some new __________.
  A - 
ones
  B - 
any
  C - 
one
  D - 
some
7-
Before TET ,housewives are always busy cooking __________ foods.
  A - 
traditionally
  B - 
traditional
  C - 
traditionize
  D - 
tradition
8-
He didn't come to class for three days ,and __________ knows where he is .
  A - 
everyone
  B - 
anyone
  C - 
noone
  D - 
some one
9-
If I __________ you, I'd call and apologize.
  A - 
were
  B - 
was
  C - 
would be
  D - 
am
10-
In some many European countries, people of all ages __________ birthdays.
  A - 
prefer
  B - 
display
  C - 
celebrate
  D - 
present
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 71
English 11 - Test 77
English 11 - Test 76
English 11 - Test 75
English 11 - Test 105
English 11 - Test 87
English 11 - Test 32
English 11 - Test 73
English 11 - Test 104
English 11 - Test 85
English 11 - Test 89
English 11 - Test 78
English 11 - Test 84
English 11 - Test 116
English 11 - Test 39
English 11 - Test 43
English 11 - Test 129
English 11 - Test 09
English 11 - Test 109
English 11 - Test 68
Đề Xuất
Intermediate Level - Test 29
English 11 - Test 123
English 11 - Test 66
Elementary Tests - Lesson 09
Elementary Tests - Lesson 98
Grammar For Grade 11 - Test 25 - Prepositions
Grammar For Grade 11 - Test 50 - Verb Tenses
English 11 - Test 11
Elementary Tests - Lesson 30
English 11 - Test 39
Elementary Tests - Lesson 59
Intermediate Level - Test 18
English 11 - Test 07
English 11 - Test 30
English 11 - Test 05
English 11 - Test 17
Elementary Tests - Lesson 83
Elementary Tests - Lesson 103
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters