WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English Practice - Lesson 60
Choose the one word or phrase that best completes the sentence and fill in the appropriate answer above.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:01:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She ___ to music.
  A - 
listen
  B - 
listens
  C - 
listening
  D - 
to listening
2-
She is___ at a shop.
  A - 
working
  B - 
work
  C - 
works
  D - 
to working
3-
He is ___ students.
  A - 
teach
  B - 
teaching
  C - 
teaches
  D - 
teachs
4-
It ___ in the jungle.
  A - 
live
  B - 
living
  C - 
lives
  D - 
to live
5-
I had a ___ time doing my homework last night.
  A - 
hard
  B - 
hardly
  C - 
harding
  D - 
harded
6-
He lived very ___ with his wife for many years.
  A - 
happily
  B - 
happy
  C - 
happyly
  D - 
happiness
7-
He entered the room ___ since the baby was sleeping.
  A - 
quiet
  B - 
quietly
  C - 
quite
  D - 
quitely
8-
Sally looked very ___ in her new dress.
  A - 
happily
  B - 
happy
  C - 
happiness
  D - 
_
9-
I have ___ any money.
  A - 
hard
  B - 
hardly
  C - 
harding
  D - 
harded
10-
He closed the door ___.
  A - 
quiet
  B - 
quietly
  C - 
enter
  D - 
smile
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
General Grammar - Test 75
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English 10 - Test 123
English Practice - Lesson 122
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
English Practice - Lesson 06
English 10 - Test 330
English 10 - Test 315
Grammar For Grade 10 - Test 60 - Pronouns
Grammar For Grade 10 - Test 30 - Noun
Grammar For Grade 10 - Test 88 - Verbs
English 10 - Test 44
Grammar For Grade 10 - Test 22 - Conjunction
English 10 - Test 388
English Practice - Lesson 33
English 10 - Test 279
English 10 - Test 195
General Grammar - Test 26
General Grammar - Test 12
English 10 - Test 258
Grammar For Grade 10 - Test 38 - Phrases and Clauses
General Grammar - Test 63
English Practice - Lesson 99
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters