Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Grammar For Grade 10 - Test 20 - Conjunction
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:12:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I'll go to the concert with you tonight ___ my boss asks me to work overtime this evening.
  A - 
when
  B - 
unless
  C - 
if
  D - 
while
2-
Don't interrupt the meeting ___ it's an emergency.
  A - 
unless
  B - 
while
  C - 
when
  D - 
if
3-
___ you ever come to California, feel free to visit us.
  A - 
unless
  B - 
if
  C - 
while
  D - 
when
4-
He must study ___ he doesn't want to flunk the course.
  A - 
if
  B - 
unless
  C - 
while
  D - 
when
5-
You won't be able to describe the picture ___ you look at it carefully.
  A - 
if
  B - 
when
  C - 
unless
  D - 
while
6-
He shouldn't drive ___ he doesn't have a driver's license.
  A - 
when
  B - 
if
  C - 
while
  D - 
unless
7-
___ we learn from our mistakes, we may repeat them.
  A - 
unless
  B - 
if
  C - 
when
  D - 
while
8-
___ you ask me to sit somewhere else, I'll sit here.
  A - 
unless
  B - 
while
  C - 
when
  D - 
if
9-
Sign the document only ___ you read it carefully.
  A - 
while
  B - 
when
  C - 
if
  D - 
unless
10-
___ you don't mind, I'll sit here.
  A - 
unless
  B - 
while
  C - 
when
  D - 
if
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 388
English 10 - Test 164
English 10 - Test 373
English 10 - Test 24
English 10 - Test 168
English 10 - Test 324
English 10 - Test 391
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 285
English 10 - Test 167
English 10 - Test 142
English 10 - Test 123
English 10 - Test 294
English 10 - Test 316
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
Đề Xuất
English Practice - Lesson 16
English 10 - Test 382
English 10 - Test 217
Grammar For Grade 10 - Test 50 - Preposition
English 10 - Test 75
English Practice - Lesson 93
English Practice - Lesson 19
English Practice - Lesson 81
English 10 - Test 138
General Grammar - Test 72
English 10 - Test 63
English 10 - Test 341
English 10 - Test 264
English 10 - Test 322
General Grammar - Test 46
English 10 - Test 270
English 10 - Test 131
English 10 - Test 163
General Grammar - Test 35
English 10 - Test 228
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters