Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Grammar For Grade 11 - Test 45 - Verb Tenses
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:22:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I shall be glad when he________
  A - 
had gone
  B - 
did go
  C - 
went
2-
Ask her to come and see me when she ________ her work.
  A - 
finish
  B - 
has finished
  C - 
finished
  D - 
finishing
3-
After you finish your work, you________ a break.
  A - 
should take
  B - 
have taken
  C - 
might have taken
  D - 
takes
4-
Oil________ if you pour it on water
  A - 
floated
  B - 
floats
  C - 
will be floated
  D - 
float
5-
When he returned home, he found the door________.
  A - 
unlocking
  B - 
unlocked
  C - 
to be unlocked
  D - 
have unlocked
6-
I _____ in this school for 10 years.
  A - 
have tought
  B - 
teaches
  C - 
was teaching
  D - 
have been teaching
7-
We _____ dinner at 8 p.m yesterday.
  A - 
were having
  B - 
had
  C - 
had had
  D - 
have
8-
What a good news! I ____ to see their newly-born baby this weekend.
  A - 
will come
  B - 
have come
  C - 
have
  D - 
was coming
9-
While her husband was in the army, Janet________ to him twice a week.
  A - 
was writing
  B - 
wrote
  C - 
was written
  D - 
had written
10-
Everyone________ for home by the time we arrived.
  A - 
leave
  B - 
left
  C - 
leaves
  D - 
had left
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 71
English 11 - Test 77
English 11 - Test 76
English 11 - Test 75
English 11 - Test 105
English 11 - Test 87
English 11 - Test 32
English 11 - Test 73
English 11 - Test 104
English 11 - Test 85
English 11 - Test 89
English 11 - Test 78
English 11 - Test 84
English 11 - Test 116
English 11 - Test 39
English 11 - Test 43
English 11 - Test 129
English 11 - Test 09
English 11 - Test 109
English 11 - Test 68
Đề Xuất
English 11 - Test 98
English 11 - Test 35
English 11 - Test 116
English 11 - Test 13
Elementary Tests - Lesson 06
Elementary Tests - Lesson 80
English 11 - Test 175
Grammar For Grade 11 - Test 26 - Prepositions
English 11 - Test 68
Elementary Tests - Lesson 94
English 11 - Test 70
English 11 - Test 52
English 11 - Test 182
Intermediate Level - Test 33
Intermediate Level - Test 40
English 11 - Test 02
English 11 - Test 31
English 11-Unit 4-Trắc Nghiệm Ký Hiệu Toán Học
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters