Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 77
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:45:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Từ phản nghĩa của "khả biến" là:
ĐỘT BIẾN
TIỆM BIẾN
THOÁI BIẾN
TIẾN HÓA

  A - 
ĐỘT BIẾN
  B - 
TIỆM BIẾN
  C - 
THOÁI BIẾN
  D - 
TIẾN HÓA
2-
Ngà đối với voi cũng giống như mai đối với..
CUỐC
RẮN
RÙA
CUA ĐINH

  A - 
CUỐC
  B - 
RẮN
  C - 
RÙA
  D - 
CUA ĐINH
3-
"Nghịch dị" có nghĩa là:
KỲ CỤC
PHẢN TRẮC
QUÁI GỞ
LẬP DỊ

  A - 
KỲ CỤC
  B - 
PHẢN TRẮC
  C - 
QUÁI GỞ
  D - 
LẬP DỊ
4-
Từ đồng nghĩa của "chính thống" là:
HỢP THỨC
THƯƠNG TÍCH
CHÍNH DÁNG
CHÍNH QUYỀN

  A - 
HỢP THỨC
  B - 
THƯƠNG TÍCH
  C - 
CHÍNH DÁNG
  D - 
CHÍNH QUYỀN
5-
Từ nào lạc lõng?
CUA
NGHÊU


  A - 
CUA
  B - 
NGHÊU
  C - 
  D - 
6-
Điền số còn thiếu?:

  A - 
Số 85
  B - 
Số 96
  C - 
Số 76
  D - 
Số 56
  E - 
Số 87
  F - 
Số 54
7-
Cho hình:

Hình hộp nào được tạo ra từ hình trên?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
8-
Dấu chấm hỏi được thay thế bởi số nào?:

  A - 
Số 13
  B - 
Số 34
  C - 
Số 14
  D - 
Số 15
9-
Số nào thiếu?:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 78
  C - 
Số 76
  D - 
Số 54
  E - 
Số 34
  F - 
Số 88
10-
Số nào thiếu?:

  A - 
Số 10
  B - 
Số 9
  C - 
Số 7
  D - 
Số 5
  E - 
Số 2
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 11
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 80
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 129
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 50
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 144
Trắc Nghiệm IQ - 141
Trắc Nghiệm IQ - 226
Trắc Nghiệm IQ - 188
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 143
Trắc Nghiệm IQ - 22
Trắc Nghiệm IQ - 19
Trắc Nghiệm IQ - 138
Number Puzzles - Test 04
Number Puzzles - Test 03
Trắc Nghiệm IQ - 94
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters