WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 77
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:09:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Từ phản nghĩa của "khả biến" là:
ĐỘT BIẾN
TIỆM BIẾN
THOÁI BIẾN
TIẾN HÓA

  A - 
ĐỘT BIẾN
  B - 
TIỆM BIẾN
  C - 
THOÁI BIẾN
  D - 
TIẾN HÓA
2-
Ngà đối với voi cũng giống như mai đối với..
CUỐC
RẮN
RÙA
CUA ĐINH

  A - 
CUỐC
  B - 
RẮN
  C - 
RÙA
  D - 
CUA ĐINH
3-
"Nghịch dị" có nghĩa là:
KỲ CỤC
PHẢN TRẮC
QUÁI GỞ
LẬP DỊ

  A - 
KỲ CỤC
  B - 
PHẢN TRẮC
  C - 
QUÁI GỞ
  D - 
LẬP DỊ
4-
Từ đồng nghĩa của "chính thống" là:
HỢP THỨC
THƯƠNG TÍCH
CHÍNH DÁNG
CHÍNH QUYỀN

  A - 
HỢP THỨC
  B - 
THƯƠNG TÍCH
  C - 
CHÍNH DÁNG
  D - 
CHÍNH QUYỀN
5-
Từ nào lạc lõng?
CUA
NGHÊU


  A - 
CUA
  B - 
NGHÊU
  C - 
  D - 
6-
Điền số còn thiếu?:

  A - 
Số 85
  B - 
Số 96
  C - 
Số 76
  D - 
Số 56
  E - 
Số 87
  F - 
Số 54
7-
Cho hình:

Hình hộp nào được tạo ra từ hình trên?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
8-
Dấu chấm hỏi được thay thế bởi số nào?:

  A - 
Số 13
  B - 
Số 34
  C - 
Số 14
  D - 
Số 15
9-
Số nào thiếu?:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 78
  C - 
Số 76
  D - 
Số 54
  E - 
Số 34
  F - 
Số 88
10-
Số nào thiếu?:

  A - 
Số 10
  B - 
Số 9
  C - 
Số 7
  D - 
Số 5
  E - 
Số 2
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 127
Trắc Nghiệm IQ - 281
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 259
Trắc Nghiệm IQ - 155
Trắc Nghiệm IQ - 141
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 273
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 153
Trắc Nghiệm IQ - 269
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 249
Trắc Nghiệm IQ - 37
Trắc Nghiệm IQ - 227
Trắc Nghiệm IQ - 15
Trắc Nghiệm IQ - 151
Trắc Nghiệm IQ - 157
Trắc Nghiệm IQ - 228
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters