WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Tích phân - Bài 34
Tính các tích phân sau:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:06:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-

  A - 
I = 0
  B - 
I = 1
  C - 
I = 2
  D - 
I = -1
9-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 71
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 35
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 63
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 45
Đạo hàm và vi phân - Bài 7
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 08
Hình Không Gian - Bài 07
Phương trình vi phân - Bài 72
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 18
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 43
Đạo hàm - Bài 39
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 19
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 69
Nguyên Hàm - Bài 31
Số phức - Bài 10
Lượng Giác - Bài 52
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 48
Tích phân - Bài 66
Đạo hàm - Bài 46
Lượng Giác - Bài 67
Phương trình vi phân - Bài 69
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters