WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Số phức - Bài 21
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:54:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho z = 2i. Khi đó, số z2 + |z|2 là:
  A - 
4
  B - 
-4
  C - 
0
  D - 
4i
2-
Kết quả của phép tính bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Kết quả của phép tính bằng:
  A - 
5 - 4i
  B - 
4 - 5i
  C - 
-5 + 4i
  D - 
-4 + 5i
4-
Cho hai số phức z, z'. Cặp số nào sau đây không là hai số phức liên hợp của nhau?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Số nào trong các số phức sau là số thực?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Số nào trong các số phức sau là số ảo?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Số phức z thoả mãn là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Số phức z thoả mãn là:
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
-1
  D - 
-i
9-
Số phức z thoả mãn là:
  A - 
-i
  B - 
i
  C - 
1 + i
  D - 
1 - i
10-
Trong tập hợp số phức, căn bậc hai của -4 là:
  A - 
-2i
  B - 
2i
  C - 
-2i và 2i
  D - 
-2
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương trình vi phân - Bài 72
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Đề Xuất
Hình Không Gian - Bài 08
Đạo hàm và vi phân - Bài 11
Phương Trình Vi Phân - Bài 36
Hệ Phương Trình Vô Tỉ - Bài 02
Phương trình vi phân - Bài 11
Đạo hàm - Bài 56
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 90
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 66
Lượng Giác - Bài 51
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 12
Lượng Giác - Bài 58
Đạo Hàm - Bài 29
Đạo hàm - Bài 86
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 15
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 31
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 18
Tích phân - Bài 08
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 71
Đạo hàm - Bài 57
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters