WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:20:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tập hợp A = {a, -7, 0} . Cách viết nào sau đây là sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Cho tập hợp . Vậy tập hợp B có số phần tử là:
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
3-
Tập hợp số nguyên Z gồm:
  A - 
Số nguyên dương
  B - 
Số nguyên dương và số nguyên âm
  C - 
Số nguyên dương và số 0
  D - 
Số nguyên âm và số tự nhiên
4-
Cho hình vẽ sau:

Hình vẽ trên có hai tia nào là hai tia đối nhau:
  A - 
Tia Ox và tia Oy
  B - 
Tia Oy và tia Ot
  C - 
Tia Ox và tia Oz
  D - 
Tia Oz và tia Ot
5-
Phân tích số 36 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả là:
  A - 
22.32
  B - 
4.32
  C - 
22.9
  D - 
4.9
6-
BCNN(15;50;30) bằng:
  A - 
50
  B - 
100
  C - 
150
  D - 
200
7-
Kết qủa của x trong bài toán: x + 15 = -7 là:
  A - 
x = 8
  B - 
x = 22
  C - 
x = -8
  D - 
x = -22
8-
Sắp xếp các số nguyên: -125; 0; -18; -15; 17 theo thứ tự tăng dần là:
  A - 
0 < -15 < 17 < -18 < -125
  B - 
-15 < -18 < -125 < 0 < 17
  C - 
-15 < 17 < -18 < 0 < -125
  D - 
-125 < -18< -15 < 0 < 17
9-
Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
  A - 
Điểm M nằm giữa A, B và M cách đều A, B
  B - 
2MA = 2MB = AB
  C - 
AM + MB = AB và AM = MB
  D - 
Tất cả các ý A, B, C đều đúng
10-
Kết quả của phép tính: 22 - 3.(-5)
  A - 
19
  B - 
-19
  C - 
-11
  D - 
11
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 06
Số Nguyên - Bài 07
Góc - Bài 10
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 46
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Đoạn Thẳng - Bài 15
Phân Số - Bài 12
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 45
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 20
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 39
Ôn tập số tự nhiên - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 08
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 64
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 41
Ôn tập số tự nhiên - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Phân Số - Bài 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters