WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:18:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cách viết nào sau đây là đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Trong các tổng (hiệu) sau đây tổng (hiệu) nào chia hết cho cả 2 và 5
  A - 
136 + 420
  B - 
625 - 450
  C - 
1.2.3.4.5.6 + 42
  D - 
1.2.3.4.5.6 - 50
3-
Tập hợp các số nguyên Z gồm:
  A - 
Số nguyên dương
  B - 
Số nguyên dương và số nguyên âm
  C - 
Số nguyên âm và số tự nhiên
  D - 
Số nguyên âm và số 0
4-
, biết: -3 < x <3 thì ta có:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Tìm điều kiện để hai tia AM và AN là đối nhau:
  A - 
Ba điểm A,M,N không thẳng hàng
  B - 
Ba điểm A,M,N thẳng hàng và A nằm giữa M,N
  C - 
Ba điểm A,M,N thẳng hàng và M nằm giữa A,N
  D - 
Ba điểm A,M,N thẳng hàng và N nằm giữa A,M
6-
Kết quả phép tính 75:7 là:
  A - 
75
  B - 
74
  C - 
73
  D - 
14
7-
ƯCLN(3,60,180) là:
  A - 
3
  B - 
10
  C - 
60
  D - 
180
8-
Kết quả của phép tính (-7) + (-14) là:
  A - 
-21
  B - 
7
  C - 
-7
  D - 
21
9-
Kết quả của phép tính (-17) + 5 + 8 + 17 là:
  A - 
17
  B - 
3
  C - 
-13
  D - 
13
10-
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là:
  A - 
Điểm nằm ngoài đoạn thẳng AB
  B - 
Điểm nằm giữa A, B
  C - 
Điểm cách đều A, B
  D - 
Điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Đề Xuất
Phân Số - Bài 17
Số Nguyên - Bài 08
Phân Số - Bài 21
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 48
Đoạn Thẳng - Bài 04
Phân Số - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Số Nguyên - Bài 22
Góc - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 63
Góc - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Phân Số - Bài 27
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 50
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters