WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:54:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A function may have any number of return statements each returning different values.
  A - 
True
  B - 
False
2-
Names of functions in two different files linked together must be unique
  A - 
True
  B - 
False
3-
A function cannot be defined inside another function A. True B. False
  A - 
True
  B - 
False
4-
Functions cannot return more than one value at a time
  A - 
True
  B - 
False
5-
If return type for a function is not specified, it defaults to int
  A - 
True
  B - 
False
6-
In C all functions except main() can be called recursively.
  A - 
True
  B - 
False
7-
Functions can be called either by value or reference
  A - 
True
  B - 
False
8-
Functions cannot return a floating point number
  A - 
Yes
  B - 
No
9-
Every function must return a value
  A - 
Yes
  B - 
No
10-
If a function contains two return statements successively, the compiler will generate warnings. Yes/No ?
  A - 
Yes
  B - 
No
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 23
Trắc Nghiệm Java - Bài 50
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 03
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 07
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 11
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 11
Trắc Nghiệm C# - Bài 40
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 53
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 02
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 16
Trắc nghiệm XML - Bài 19
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 20
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 32
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 74
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 17
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 27
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 12
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 31
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 18
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 32
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 23
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters