WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
306 bài trong 31 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Chuẩn MPEG-4 nén ảnh theo nguyên tắc sau: A/ Các đối tượng trong ảnh được tách và nén theo các phương pháp khác nhau B/ Các đối tượng trong ảnh được nén theo các phương pháp khác nhau và truyền đi vào các thời điểm khác nhau. C/ Các đối tượng trong chuẩn nén MPEG-4 là hình ảnh thu được từ camera và các hình ảnh 2-D, 3-D được tạo ra trên máy tính v.v. D/ A, B, C đều đúng Trong MPEG-4, "key signal" được sử dụng để: A/ Làm nổi đường biên của chi tiết trong ảnh B/ Hiển thị đối t

Demo

Đặc điểm của phương pháp nén JPEG lũy tiến là: A/ Hiệu quả nén cao hơn phương pháp JPEG tuần tự B/ Tốc độ giải nén nhanh hơn phương pháp JPEG tuần tự C/ Cho phép hiển thị toàn bộ ảnh nhanh hơn phương pháp JPEG tuần tự (ở dạng thô) D/ A, B, C đều sai Vector chuyển động được định nghĩa trong chuẩn MPEG là: A/ Các đường thẳng mô tả quỹ đạo chuyển động của chi tiết trong một ảnh B/ Vector xác định vị trí block ảnh dự đoán trong ảnh tham khảo C/ Vector xác định vị trí block ả

Demo

Trong các tiêu chuẩn lấy mẫu video, tiêu chuẩn nào có tín hiệu màu trên mỗi dòng được lấy mẫu với tần số bằng một phần tư tần số lấy mẫu tín hiệu chói A/ tiêu chuẩn 4:4:4 B/ tiêu chuẩn 4:2:2 C/ tiêu chuẩn 4:1:1 D/ A, B, C đều đúng Khai triển Fourier rời rạc của ma trận 8x8 điểm ảnh cho kết quả là A/ Ma trận 28 hệ số khai triển Fourier rời rạc B/ Ma trận 64 hệ số khai triển Fourier rời rạc C/ A và B đều sai D/ A và B đều đúng Hệ số F(0,0) trong ma trận các hệ số khai triển Fourier của một block ảnh

Demo

Theo chuẩn MPEG-4, các hệ AC trong block DCT được mã hóa theo phương pháp: A/ Tương tự như trong MPEG-2 B/ RLC C/ DPCM D/ A, B, C đều sai Trong MPEG-4, các hệ số DCT được đọc ra từ ma trận hệ số 2 chiều theo: A/ Đường zig-zag như trong MPEG-2. B/ Quỹ đạo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới C/ Sử dụng cả hai cách trên. D/ A, B, C đều sai Đối tượng sprite trong MPEG-4 là: A/ Cảnh nền có kích thước bằng kích thước màn hình hiển thị B/ Cảnh nền có kích thước lớn hơn kích thước màn hình hiển thị C/ Chi ti

Demo

Ảnh B trong MPEG được mã hóa bằng phương pháp: A/ Nén trong ảnh B/ Nén với các vector chuyển động C/ Dự đoán từ các ảnh I và P D/ B và C đều đúng 254/ Trong các ảnh I, P, B, D, loại ảnh có tỷ lệ nén cao nhất là: A/ Loại I B/ Loại P C/ Loại B D/ Loại D Cho GOP khép kín có cấu trúc như sau: IBBBPBBBPBBBP,thứ tự truyền các ảnh của GOP này là: A/ IBBBPBBBPBBBP B/ IPBBBPBBBPBBB C/ IPPPBBBBBBBBB D/ IPBBBPBBBBBBP GOP mở với M=12, N=4 có cấu trúc như sau: A/ IBBBPBBBPBBB B/ IBBPBBPBBPBB....

Demo

Chất lượng xử lý ảnh trong hệ thống nén video số thường được đánh giá theo: A/ Sai số tuyệt đối giữa ảnh gốc và ảnh kết quả B/ Sai số trung bình bình phương giữa ảnh gốc và ảnh kết quả C/ Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu trong ảnh D/ Cảm nhận tâm sinh lý của nhóm người quan sát. Thực hiện mã hóa chuỗi tín hiệu nhị phân {1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1} theo phương pháp RLC (ứng dụng trong JPEG), ta nhận được kết quả: A/ 13015011 B/ 0131510101 C/ 110311051111 D/ A, B, C đều sai Chuổi điểm ảnh có giá trị {10,14,25,40,35,37} &#

Demo

Xét không gian màu HSI. Cho biết phát biểu nào là chính xác: A/ Các mặt phẳng có cùng độ chói vuông góc với trục xám B/ Các mặt phẳng có cùng độ chói nằm song song với trục xám C/ Mỗi mặt phẳng có cùng độ chói cắt trục xám tại 1 điểm duy nhất D/ Trục xám nằm trên các mặt phẳng có cùng độ chói Xét không gian màu HSI. Cho biết phát biểu nào là chính xác: A/ Các mặt phẳng có cùng bước sóng trội vuông góc với trục xám B/ Các mặt phẳng có cùng bước sóng trội nằm song song

Demo

Giá trị ngưỡng toàn cục tối ưu được xác định trong quá trình phân vùng một chi tiết trên bề mặt ảnh nền phụ thuộc vào: A/ Lược đồ xám của ảnh chi tiết B/ Lược đồ xám của ảnh nền C/ Xác suất xuất hiện các mức xám thuộc ảnh nền và ảnh chi tiết D/ Cả A, B, C đều đúng Với 3 màu cơ bản độc lập tuyến tính R, G, B, chúng ta có thể tạo ra: A/ Tất cả các sắc màu trong thiên nhiên (tương ứng với mọi bước sóng trội trong dải phổ ánh sáng) B/ Các màu n̑

Demo

Quá trình lọc nhiễu bằng bộ lọc Wiener được tối ưu hóa để: A/ Giảm thiểu sai số trung bình bình phương (MSE) giữa ảnh gốc và ảnh kết quả B/ Giảm thiểu sai số tuyệt đối giữa ảnh gốc và ảnh kết quả C/ Làm tăng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của ảnh kết quả D/ Cả A và C đều đúng Khi biết trước hàm biến đổi ảnh H(u,v), phương pháp lọc ngược cho phép: A/ Làm tăng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của ảnh kết quả B/ Khôi phục chính xác ảnh gốc khi ảnh biến đổi

Demo

Kỹ thuật triệt nhiễu dựa trên cơ sở trung bình hoá ảnh làm giảm: A/ Nhiễu nhân trong ảnh B/ Nhiễu cộng trong ảnh C/ Nhiễu cộng có giá trị trung bình thống kê bằng 0 D/ Cả B và C đều đúng Khi số lượng ảnh tham gia trong quá trình trung bình hoá tăng lên: A/ Công suất trung bình của nhiễu cộng tại từng điểm ảnh giảm đi B/ Giá trị trung bình thống kê của các điểm ảnh sẽ tiến gần tới giá trị điểm ảnh gốc C/ Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu tại các điểm ảnh sẽ tăng lên D/ Cả A, B v

      2    3    4    5   ...  31    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 28
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 01
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 30
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 13
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 01
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 01
Trắc Nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 02
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 05
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 08
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 02
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 06
Trắc Nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 08
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 35
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 06
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 10
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 09
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 17
Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh - Bài 22
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 25
Điện Tử Số - Bài 08
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 34
Trắc Nghiệm Bipolar Junction Transistor - BJT - Bài 10
Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh - Bài 06
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 09
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 04
Điện Tử Số - Bài 38
Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh - Bài 29
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 36
Trắc Nghiệm Bipolar Junction Transistor - BJT - Bài 02
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 13
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 16
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 10
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 26
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh - Bài 01
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters