Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:36:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ứng dụng web :
  A - 
Chỉ chạy trên một máy đơn
  B - 
Có kiến trúc Client/Server
  C - 
Là tất cả ứng dụng có sử dụng Internet
  D - 
Cả 2 câu a và b đều sai
2-
Phát biểu nào đúng :
  A - 
Phần thực thi của ứng dụng web chạy dưới sự điều khiển của web server
  B - 
Ứng dụng web không cần phải được cài đặt trên phía client
  C - 
Dịch vụ web là một loại ứng dụng Internet
  D - 
Tất cả đều đúng
3-
Địa chỉ URL của ứng dụng web được xác định bởi :
  A - 
Thư mục ảo của ứng dụng
  B - 
Thư mục vật lý của ứng dụng
  C - 
Tên của Project
  D - 
Cả 3 câu đều sai
4-
Ngôn ngữ nào dưới đây có thể được dùng để viết các kịch bản phía Server trong ASP.NET?
  A - 
C#
  B - 
Visual Basic
  C - 
C++
  D - 
Cả A và B đều đúng
5-
Để chạy trang ASP .NET bạn cần có tối thiểu?
  A - 
Windows explorer
  B - 
Một trình duyệt Web
  C - 
Common Language Runtime
  D - 
Cả A và B đều đúng
6-
Khi một trang .aspx được yêu cầu, kết quả xuất ra trên trình duyệt có dạng sau:
  A - 
HTML
  B - 
XML
  C - 
WML
  D - 
Cả 3 câu a,b,c đều đúng
7-
Khi biên dịch một ứng dụng ASP.Net, kết quả tạo ra có dạng nào?
  A - 
EXE
  B - 
DLL
  C - 
COM
  D - 
Tất cả đều đúng
8-
Để viết ASP.Net code trên cùng trang với HTML bạn đặt khối lệnh trong thẻ nào?
  A - 
<Script>
  B - 
<Body>
  C - 
<Head>
  D - 
Cả 2 câu b,c đều đúng
9-
Sự kiện nào dưới đây phát sinh đầu tiên trong vòng đời một trang aspx
  A - 
Page_Init()
  B - 
Page_Load()
  C - 
Page_click()
  D - 
Page_Begin()
10-
PostBack có cho Form nào dưới đây
  A - 
Winforms
  B - 
HTMLForms
  C - 
Webforms
  D - 
Cả 3 câu a,b,c đều đúng
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Đề Xuất
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 42
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 05
Trắc nghiệm C++ - Bài 19
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 45
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 15
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 09
Trắc nghiệm XML - Bài 13
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 10
Trắc nghiệm CSS ( English ) - Bài 01
Trắc Nghiệm Java - Bài 31
Trắc Nghiệm C++ - Bài 09
Trắc Nghiệm Java - Bài 30
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 29
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 37
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 13
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 25
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 07
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 33
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters