WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:45:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thuộc tính nào của các control kiểm tra dữ liệu dùng để chứa câu thông báo lỗi.
  A - 
Messagebox
  B - 
ErrorMessage
  C - 
MessageError
  D - 
Tất cả đều đúng
2-
Thuộc tính xác định tên điều khiển cần phải kiểm tra khi sử dụng Validation Control
  A - 
ControlToValidate
  B - 
Control
  C - 
ControlToCheck
  D - 
Tất cả đều đúng
3-
Data-Source Controls là:
  A - 
Là các control dùng để chứa nguồn dữ liệu được rút trích từ các hệ QT CSDL như: Access, SQLServer, XML, Ocracle
  B - 
Gồm các control như: SQLDataSource, Access Data Source, XML Data Source
  C - 
Các control sử dụng dễ dàng kết nối và thao tác với nguồn dữ liệu mà không phải viết code.
  D - 
Tất cả đều đúng
4-
SQLDataSource dùng để kết nối CSDL với hệ quản trị CSDL
  A - 
SQLServer
  B - 
Ocracle Server
  C - 
Access
  D - 
Cả 3 câu a,b,c đều đúng
5-
AccessDataSource dùng để kết nối CSDL với hệ quản trị CSDL
  A - 
SQLServer
  B - 
Ocracle Server
  C - 
XML
  D - 
Cả 3 câu a,b,c đều sai
6-
XMLDataSource dùng để kết nối với CSDL định dạng XML
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
7-
Chọn câu đúng
  A - 
GridView là một điều khiển cho phép hiển thị, định dạng, và thao tác với dữ liệu. Bên cạnh đó còn có thể thực hiện sắp xếp dữ liệu, thực hiện phân trang.
  B - 
DataList tương tự điều khiển Gridview, được sử dụng để hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên, đối với DataList, chúng ta phải tự thiết kế hình thức hiển thị dữ liệu.
  C - 
Repeater tương tự như DataList & Gridview, dùng để hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên phải tự thiết kế hình thức hiển thị thông qua các tag HTML.
  D - 
Tất cả đều đúng
8-
Trong một ứng dụng ASP.Net, có thể sử dụng DropDownList tên ddlist1, muốn lấy đúng giá trị được chọn của ddlist1 thì ta phải ấn định thuộc tính autopostback của ddlist1 là true.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
9-
Tập tin Web Usercontrol có phần mở rộng là gì?
  A - 
.asmx
  B - 
.ascx
  C - 
.aspx
  D - 
.uc
10-
Chọn các phần mở rộng không phải là phần mở rộng của tập tin Web Usercontrol.
  A - 
.aspx
  B - 
.uc
  C - 
.cs
  D - 
Tất cả đều đúng
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 23
Trắc Nghiệm Java - Bài 50
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 03
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Trắc Nghiệm Java - Bài 02
Đề Xuất
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 24
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 02
Trắc nghiệm Linux - Bài 53
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 03
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 02
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 02
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 06
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 27
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 30
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 07
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 04
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 33
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 02
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc nghiệm C++ - Bài 20
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 31
Trắc Nghiệm C# - Bài 35
Trắc nghiệm Linux - Bài 43
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters