WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

English 11 - Test 42
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:09:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He looked so funny that I couldn’t help laughing.
…………………………………………………………..
  A - 
I couldn’t laugh because he looked so funny .
  B - 
I laughed because he looked so funny.
  C - 
I couldn’t help him laugh because he looked so funny.
  D - 
He looked too funny for me to laugh.
2-
I am studying not only mathematics but also physics.
…………………………………………………………..
  A - 
I like both mathematics and physics
  B - 
Mathematics and physics are my favorite subject
  C - 
I am studying both mathematics and physics
  D - 
I am not studying mathematics but I am studying
3-
It is believed that the man escaped in a stolen car.
…………………………………………………………..
  A - 
The man is believed to escape in a stolen car
  B - 
The man is believed to have escaped in a stolen car
  C - 
The man is believed to be escaped in a stolen car
  D - 
They believed that the man stolen car
4-
John can’t play football and run fast because of his leg . .
…………………………………………………………..
  A - 
John not only plays football but also runs fast because of his leg.
  B - 
John neither plays football nor runs fast because of his leg.
  C - 
John either plays football or run fast because of his leg .
  D - 
John both plays football and runs fast because of his leg .
5-
They think visiting the pyramids is interesting.
…………………………………………………………..
  A - 
The pyramids are thought interesting to be visited
  B - 
It is thought the pyramids are visited interesting
  C - 
Visiting the pyramids is thought to be interesting
  D - 
Visiting the pyramids is thought to have been interesting
6-
John is said to have been stolen the money.
…………………………………………………………..
  A - 
It is said John steals the money.
  B - 
It is said John stole the money.
  C - 
People said John steals the money.
  D - 
People say John steals the money.
7-
Has anybody called an ambulance?
…………………………………………………………..
  A - 
Has an ambulance been called?
  B - 
Has an ambulance called?
  C - 
Was an ambulance called?
  D - 
Did an ambulance was called?
8-
Did Peter take her document?
…………………………………………………………..
  A - 
It is Peter that took her document.
  B - 
It was Peter that took her document.
  C - 
Was it Peter that took her document?
  D - 
Was that Peter took her document?
9-
England won the World Cup in 1966.
…………………………………………………………..
  A - 
It was in 1966 that England won the World Cup.
  B - 
It was on 1966 that England won the World Cup.
  C - 
It was in 1966 when England won the World Cup.
  D - 
It was 1966 in that England won the World Cup.
10-
We will leave for Paris in April.
…………………………………………………………..
  A - 
It is April we will leave for Paris.
  B - 
It is in April that we will leave for Paris.
  C - 
It was in April that we will leave for Paris.
  D - 
It is in April when we will leave for Paris.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 78
English 11 - Test 105
English 11 - Test 77
English 11 - Test 84
English 11 - Test 87
English 11 - Test 104
English 11 - Test 76
Grammar For Grade 11 - Test 50 - Verb Tenses
English 11 - Test 86
English 11 - Test 85
English 11 - Test 79
Elementary Tests - Lesson 115
Grammar For Grade 11 - Test 43 - Verb Tenses
Grammar For Grade 11 - Test 49 - Verb Tenses
Elementary Tests - Lesson 112
English 11 - Test 82
Intermediate Level - Test 42
Grammar For Grade 11 - Test 47 - Verb Tenses
Elementary Tests - Lesson 114
Grammar For Grade 11 - Test 44 - Verb Tenses
Đề Xuất
English 11 - Test 143
Elementary Tests - Lesson 30
Elementary Tests - Lesson 68
Elementary Tests - Lesson 106
English 11 - Test 137
English 11 - Test 141
Elementary Tests - Lesson 44
English 11 - Test 85
Elementary Tests - Lesson 40
Grammar For Grade 11 - Test 34 - Prepositions
English 11 - Test 98
English 11 - Test 27
Grammar For Grade 11 - Test 35 - Prepositions
Intermediate Level - Test 05
English 11 - Test 135
English 11 - Test 161
English 11 - Test 37
Elementary Tests - Lesson 76
English 11 - Test 33
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters