Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

English 11 - Test 61
Choose the best sentence that can be made from the cues given.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:30:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
yesterday/ I/ go/ Thanh Ba Post Office/ send some money/ brother
  A - 
Yesterday I went to Thanh Ba Post Office where to send some money to my brother
  B - 
Yesterday I went to Thanh Ba Post Office to send some money to my brother
  C - 
Yesterday when I went to Thanh Ba Post Office sending some money to my brother
  D - 
Yesterday I went to Thanh Ba Post Office and sending some money to my brother
2-
When/ I/ arrive/ 7 am/ the post office/ open
  A - 
When I arrived at 7 am, the post office which had just been opened
  B - 
When I arrived at 7 am, the post office had just been opened
  C - 
I arrived at 7 am when the post office had just been opened
  D - 
I arrived at 7 am at that time the post office had just opened
3-
The staff/ help/ me/ send the money/ very helpful and courteous
  A - 
The staff helped me to send the money were very helpful and courteous
  B - 
The staff that helped me to send the money which were very helpful and courteous
  C - 
The staff whom helped me to send the money they were very helpful and courteous
  D - 
The staff that helped me to send the money were very helpful and courteous
4-
I/ satisfied/ the service/ Thanh Ba Post Office
  A - 
I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office
  B - 
So that, I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office
  C - 
Nevertheless, I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office
  D - 
I was satisfied with the service of which Thanh Ba Post Office
5-
The prices of the services/ reasonable/ every pockets
  A - 
The prices of the services which are reasonable for every pockets
  B - 
As the prices of the services are reasonable for every pockets
  C - 
The prices of the services are reasonable for every pockets
  D - 
The prices of the services that are reasonable for every pockets
6-
The Royal National Park/ New South Wales, Australia
  A - 
The Royal National Park it is in New South Wales, Australia
  B - 
The Royal National Park, which is in New South Wales, Australia
  C - 
The Royal National Park is in that New South Wales, Australia
  D - 
The Royal National Park is in New South Wales, Australia
7-
It / locate/ 29 km/ south/ Sydney
  A - 
It locating 29 km south of Sydney
  B - 
It located 29 km south of Sydney
  C - 
It is that locates 29 km south of Sydney
  D - 
It is located 29 km south of Sydney
8-
Sir John Robertson/ find/ the Park/ 1879
  A - 
Sir John Robertson whom found the Park in 1879
  B - 
Sir John Robertson found the Park in 1879
  C - 
Sir John Robertson found the Park since 1879
  D - 
Sir John Robertson who found the Park in 1879
9-
The park/ one/ America’s greatest/ wildness areas
  A - 
It is that the park one of America’s greatest wildness areas
  B - 
The park which is one of America’s greatest wildness areas
  C - 
It is the park one of America’s greatest wildness areas
  D - 
The park is one of America’s greatest wildness areas
10-
at least 600,000 visitors/ come/ visit/ the park/ every year
  A - 
There are at least 600,000 visitors come to visit the Park every year
  B - 
At least 600,000 visitors who come to visit the Park every year
  C - 
At least 600,000 visitors come to visit the Park every year
  D - 
There were at least 600,000 visitors come to visit the Park every year
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 71
English 11 - Test 77
English 11 - Test 76
English 11 - Test 75
English 11 - Test 105
English 11 - Test 87
English 11 - Test 32
English 11 - Test 73
English 11 - Test 104
English 11 - Test 85
English 11 - Test 89
English 11 - Test 78
English 11 - Test 84
English 11 - Test 116
English 11 - Test 39
English 11 - Test 43
English 11 - Test 129
English 11 - Test 09
English 11 - Test 109
English 11 - Test 68
Đề Xuất
Elementary Tests - Lesson 19
English 11 - Test 02
English 11 - Test 44
Elementary Tests - Lesson 36
Intermediate Level - Test 17
Intermediate Level - Test 08
English 11 - Test 136
English 11 - Test 160
English 11 - Test 39
English 11 - Test 47
English 11 - Test 42
Elementary Tests - Lesson 49
Intermediate Level - Test 20
English 11 - Test 03
Elementary Tests - Lesson 78
Elementary Tests - Lesson 74
English 11 - Test 51
Grammar For Grade 11 - Test 01 - Comparision
English 11 - Test 156
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters