WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:45:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các hoạt động vui chơi, học sinh được khuyên mang đầy đủ vật dụng như sau.
- Đi bơi: đồ bơi, áo phao, kính bơi, thức ăn, nước uống.
- Đi leo núi: giày leo núi, nước uống, thức ăn.
Tháng 7, nhà trường tổ chức đi giã ngoại gồm cả leo núi lẫn bơi lội. Tập G là tập hợp những thứ cần thiết để mang theo. Chọn đáp án đúng sau:

  A - 
G = đồ bơi, áo phao, giày leo núi
  B - 
G = {đồ bơi, áo phao, kính bơi, thức ăn, nước uống, giày leo núi}
  C - 
G = {đồ bơi, áo phao, kính bơi, thức ăn, nước uống, giày leo núi,nước uống}
  D - 
G = ∅
2-
Số La Mã của số 724 là:
  A - 
VII II IV
  B - 
DCCXXVI
  C - 
CCDXXIV
  D - 
DCCXXIV
3-
Viết gọn 6.6.6.3.6.2 bằng lũy thừa:
  A - 
65
  B - 
64
  C - 
3.64
  D - 
124
4-
Tìm số tự nhiên n biết 25n = 625
  A - 
n = 1
  B - 
n = 2
  C - 
n = 3
  D - 
n = 4
5-
Cho biểu thức: 85.2345 + 56.85 – 1345.85 + 56.115
Áp dụng tính chất nào để được biểu thức: 85.(2345 – 1345) + 56.(85 + 115)?
  A - 
Tính giao hoán
  B - 
Tính phân phối
  C - 
Tính kết hợp
  D - 
Nhân với 1
6-
Lan có 900 viên bi và có 9 người bạn. Trong đó, có 8 bạn, mỗi bạn có 90 viên bi. Bạn còn lại có 100 viên bi. Câu nào sau đây không đúng.
  A - 
Tổng số bi của Lan và 9 người bạn chia hết cho 2
  B - 
Tổng số bi của Lan và 9 người bạn chia hết cho 3
  C - 
Tổng số bi của Lan và 9 người bạn chia hết cho 5
  D - 
Tổng số bi của Lan và 9 người bạn chia hết cho 7
7-
Chọn câu trả lời đúng. Cho ba số tự nhiên x, y, z. Nếu x chia 5 dư 3; y chia 5 dư 2 còn z thì chia hết cho 5 vậy:
  A - 
x + y + z chia cho 5 dư 3
  B - 
x + y + z chia cho 5 dư 2
  C - 
x + y + z chia hết cho 5
  D - 
x + y + z chia cho 5 dư 1
8-
Trong các số 34; 123; 99; 278; 260, những số nào chia hết cho 2?
  A - 
34; 278; 260
  B - 
99; 278; 260
  C - 
34; 123; 99
  D - 
123; 278; 260
9-
Với các chữ số 2; 4; 5 em lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3? (mỗi số có mặt cả ba chữ số 2; 4; 5)
  A - 
4 số
  B - 
5 số
  C - 
6 số
  D - 
Không có số nào
10-
Biết là số nguyên tố, * là:
  A - 
1
  B - 
3
  C - 
5
  D - 
7
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Đề Xuất
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 60
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 28
Số Nguyên - Bài 18
Đoạn Thẳng - Bài 02
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 51
Phân Số - Bài 01
Phân Số - Bài 14
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 56
Góc - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 46
Đoạn Thẳng - Bài 12
Đoạn Thẳng - Bài 17
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 26
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 50
Phân Số - Bài 19
Góc - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters