Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

English 11 - Test 112
Read the following passage and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct word(s) for each of the blanks from 1 to 10.

There is now increasing concern about the world’s (1) _____, particularly about those involving fossil (2) ______. In less than a hundred years we shall probably (3) _____ all the present (4) ____ of oil and gas. The world’s coal (5) ____ should last longer but, once used, these cannot be (6) _____. It is important, therefore, that we should develop such alternative sources of energy as solar energy and nuclear energy as well as water and wind (7) _____ (classed as (8) _____ energy). Until these energy (9) ______ are widely used, it is important for developed countries to reduce energy (10) ______ as much as possible.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:10:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
possessions
  B - 
resources
  C - 
goods
  D - 
materials
2-
(2)
  A - 
fuels
  B - 
powers
  C - 
forms
  D - 
energy
3-
(3)
  A - 
end
  B - 
complete
  C - 
total
  D - 
exhaust
4-
(4)
  A - 
findings
  B - 
productions
  C - 
amounts
  D - 
sources
5-
(5)
  A - 
reserves
  B - 
stores
  C - 
mines
  D - 
contents
6-
(6)
  A - 
updated
  B - 
repeated
  C - 
renewed
  D - 
produced
7-
(7)
  A - 
force
  B - 
repeated
  C - 
renewed
  D - 
produced
8-
(8)
  A - 
repeatable
  B - 
continual
  C - 
renewable
  D - 
continuous
9-
(9)
  A - 
goods
  B - 
supplies
  C - 
provisions
  D - 
materials
10-
(10)
  A - 
exhaustion
  B - 
destruction
  C - 
waste
  D - 
consumption
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 71
English 11 - Test 77
English 11 - Test 76
English 11 - Test 75
English 11 - Test 105
English 11 - Test 87
English 11 - Test 32
English 11 - Test 73
English 11 - Test 104
English 11 - Test 85
English 11 - Test 89
English 11 - Test 78
English 11 - Test 84
English 11 - Test 116
English 11 - Test 39
English 11 - Test 43
English 11 - Test 129
English 11 - Test 09
English 11 - Test 109
English 11 - Test 68
Đề Xuất
Elementary Tests - Lesson 62
Elementary Tests - Lesson 01
English 11 - Test 138
Elementary Tests - Lesson 05
Grammar For Grade 11 - Test 17 - Articles
English 11 - Test 186
English 11 - Test 129
English 11 - Test 141
Intermediate Level - Test 08
English 11 - Test 121
Intermediate Level - Test 02
English 11 - Test 124
English 11 - Test 136
English 11 - Test 86
Grammar For Grade 11 - Test 10 - Determiner
English 11 - Test 71
Elementary Tests - Lesson 53
English 11 - Test 47
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters