Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

English 11 - Test 186
Choose the best answer for each of the following sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:29:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Jack and Kate have been married for 25 years already. Tomorrow will be their Silver _____.
  A - 
birthday
  B - 
celebration
  C - 
party
  D - 
anniversary
2-
Marry expected _____ to Peter’s birthday party but he didn’t say anything.
  A - 
being invited
  B - 
to be invited
  C - 
inviting
  D - 
to invite
3-
By the time he got home, everyone _____ to bed.
  A - 
has gone
  B - 
went
  C - 
was going
  D - 
had gone
4-
Some young _____ work in the home of sick or old people.
  A - 
volunteered
  B - 
volunteer
  C - 
volunteers
  D - 
voluntary
5-
They congratulated me _____ the exams with high marks.
  A - 
having passed
  B - 
passed
  C - 
to pass
  D - 
on passing
6-
A: "What would you like to drink?"
B: "_____."
  A - 
Thank you
  B - 
Yes, please
  C - 
No, I don’t
  D - 
Coffee, please
7-
John _____ his first piece of music when he was ten years old.
  A - 
was writing
  B - 
writes
  C - 
wrote
  D - 
had written
8-
_____ too much, he found it difficult to drive home.
  A - 
Drunk
  B - 
To drink
  C - 
Having drunk
  D - 
Have drunk
9-
While she _____ the room, she broke the vase.
  A - 
was cleaning
  B - 
cleaned
  C - 
had cleaned
  D - 
has cleaned
10-
She said that she would have been here earlier if you _____ her.
  A - 
has phoned
  B - 
had phoned
  C - 
phoned
  D - 
phones
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 71
English 11 - Test 77
English 11 - Test 76
English 11 - Test 75
English 11 - Test 105
English 11 - Test 87
English 11 - Test 32
English 11 - Test 73
English 11 - Test 104
English 11 - Test 85
English 11 - Test 89
English 11 - Test 78
English 11 - Test 84
English 11 - Test 116
English 11 - Test 39
English 11 - Test 43
English 11 - Test 129
English 11 - Test 09
English 11 - Test 109
English 11 - Test 68
Đề Xuất
English 11 - Test 117
English 11 - Test 40
Grammar For Grade 11 - Test 41 - Verbs
Elementary Tests - Lesson 24
Intermediate Level - Test 09
Grammar For Grade 11 - Test 22 - Modal Verbs
Elementary Tests - Lesson 05
English 11 - Test 29
Intermediate Level - Test 36
English 11 - Test 143
Grammar For Grade 11 - Test 37 - Verbs
English 11 - Test 44
English 11 - Test 100
Grammar For Grade 11 - Test 15 - Articles
English 11 - Test 66
Intermediate Level - Test 05
Grammar For Grade 11 - Test 10 - Determiner
English 11 - Test 168
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters